اسلایدر

مقام ها وسبک های مور و مویه لکی
ارسال شده توسط | ( نظرات )
قدمت آیین «مویه لکی» به شهادت تاریخ،ریشه در فرهنگ ایران باستان دارد. ذکرابیاتی از شاهنامه مشتی از خروار و شاهدی براین ادعاست . کاربرد واژه مویه در جای جای شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی به عنوان یکی از مهمترین و رایج ترین منبع کهن زبان و فرهنگ فارسی ، نشانگر جایگاه این آوا و نغمه جانسوز انسانی و باستانی در اعصارمختلف تاریخی ایران زمین است. ساز همراهی کننده مویه درشاهنامه ساز زهی «بربط» وسازهمراهی کننده نوحه «رود» است ومویه کردن علاوه بر زنان دربین دیگر اقشار جامعه از پیر و برنا گرفته تا پهلوان و زن پارسا واسفندیار نیزرایج و مرسوم بوده است. ما در مناطق لک نشین  مطابق قانون ایلی این سرزمین ، مردان حق نداشتند در سوگ عزیزان از دست رفته اشان به ویژه سوگ و مرگ زنان شیوه و گریه سر دهند و لذا بیشتر مقام ها و آوای غم انگیز سوگواری در لرستان با نام «مویه »متعلق به زنان است و مردان نیز به نوبه خود با زمزمه اشعار غم انگیز به نوعی دیگر از مویه به نام «موری» می پرداختند .

به عبارتی بهتر نوای «مور و مویه» مناطق لک  علی رغم فلسفه مشترک سوگواری شان با دو ویژگی خاص زنانه و مردانه خود از هم متمایز شده اند :
مویه مخصوص زنان است و با خصیصه ابراز احساسات گروهی همراه با فریاد و شیون و بعضا خراشیدن سر و صورت همراه است .مور ویژه مردان بوده و با خصلت لزوم خویشتن داری فردی و عدم بروز احساسات بسوی نجوی و نوای غم انگیز درونی سوق داده شده است.
مقام ها وآواهای موسیقی سوگواری در لرستان بشرح زیر است:
مویه یا مووه نوای غم انگیز زنان بصورت گروهی است که در مراسم عزاداری موسوم به پرس (PORS)و آیین ها ی سوگواری خوانده می شود و خود از نظر مقام و آهنگ به دو نوع تقسیم می شود:
الف – مویه لکی : معمولا توسط یک زن به نام و در مقام “سرخونی وش” که رهبری مویه سرائی زنان را بعهده دارد ، اجرا می شود. شغل و تخصص این زنان مویه سرائی با اشعاری به لکی در اندوه زن و مرد متوفی است . مویه لکی با مقامی موسیقیائی و کشش های کوتاه و بلند و متر مشخص و با مقطع آغازی و پی در پی اجرا می شود که با همنوائی و صداهای زیر و بم زنانه و کلمات اشعاری مابین اصوات رگه هائی چنان غمبار ایجاد می کنند که شنونده را تحت تاثیر آن ناگزیر به همراهی با خواننده ویا در سکوت اندوهگینی فرو می برد.
ب- مویه لری : این مویه از نظر هم صدائی زنان مانند لکی است اما در کشش موسیقیائی و تکیه حرفی و کلامی و صوتی با هم تفاوت دارند. در مویه لری هر زنی که بیت غم انگیزی در سوگ عزیزی آغاز کند دیگر زنان او را همراهی می کنند و لذا بیت آغازین مویه را « سر مووه» می نامند . برخی از نوحه ها و ندبه ها در مرگ جوانان و ناکامان دارای ضرب مشخص و گفت و شنید توصیفی درباره متوفی است . در مویه لری دیگر زنان حاضر در پاسخ و تائید غم زن مویه خوان، ناله “هی وی هی وی مه” سر می دهند . وزن شعر در مویه لری هجائی و حالت موسیقیائی آن از نظر آوائی کامل است.

مور: در واقع همان مویه است که با ویژگی های مردانه اش مختص به مردان است . زنان معمولا مویه سر می دهند ومردان غالبا مور می چرنند . مور در قانون ایلی لرستان مخصوص لحظات تنهائی مردان بوده و معمولا بدون ساز است . در هر بیت مور نقطه ایستائی پایه برای بیان واژه های شعر و سپس ادامه نغمه در تحریری بریده و تکراری که از گلو با دهان نیمه باز شکل می گیرد ادامه می یابد . مضمون شعرهای لکی مور شکایت از دردها و غم ها و رنج های روزگار است .در گوشه های موسیقی ایرانی در دستگاه چهارگاه گوشه ای به نام «مویه» و در دستگاه سه گاه گوشه «آواز مویه» و در دستگاه همایون گوشه ای به نام «موره» وجود دارد.
یه چویت بیم وه بیل سوتی ورمالان
( چرا چنین شده ام چون خاکستری جلوی خانه ها)
هر وایی میو من مکی تالان
(هر بادی می وزد مرا غارت کرده و با خود می برد)
در خواندن مور گاهی دو نفر همصدا می شوند . این ندبه و زاری بدون اشک با زیر و بم هایش موسیقائی نیایش و پرستش مهر و اهورا را تداعی می کند . مور و پووه موری تقریبا یک مقام با تفاوتی اندکند که در آن مور بدون ساز و پووه موری با تنبور اجرا می شود.

پووه موری: آهنگ و نوائی غم انگیز است که اشعاران بازگو کننده یادمان های عمر بر باد رفته و خاطره های شیرین گذشته و یاران رفته و فتنه های غم انگیز زمانه است و نوای مسحور کننده ان با تحریرهای کوتاه و پی در پی و کشش های کوتاه و بلند اوازی آزاد آن ” حدیث راه پر خون ” می کند . مقام پووه موری را مردانی که صدای پرسوز دارند اجرا می کنند و ان نوائی است که در اوقات تنهائی سر می دهند . تنبور تنها سازی است که به دور از ضرب و مشخصات ضربی با همنوائی آزاد می تواند این صدا را همراهی کند.
هوره: آواها و نیایش های بازمانده از ستایش اهورامزدا به زبان لکی و کردی است که به صورت تک خوانی همچون مویه و مور اجرا می شود. هوره از زمان های کهن به یادگار مانده و ویژه ستایش از اهورا مزدا بوده که بر اساس آیین زردتشت در هنگام مرگ کسی و روی دادن پیشامدی و یا پس از پیوند با اهورا مزدا شروع به خواندن هوره می کردند. هوره که از لحاظ آوائی شباهت بسیاری به خواندن گات ها توسط موبدان زرتشتی در آتشگاه ها دارد را آواز سوزناکی برگرفته از نوشتار آسمانی اوستا می دانند که به شیوه هوره خوانده می شده، واژه هوره از اهوره گرفته شده است. از سوئی هوره از نظر اوائی شباهت های بسیاری به نیایشهای آسیای شرقی دارد . در هر صورت هوره از اوازهای غم انگیز بسیار قدیمی است که از ریتم آزاد با اشعار ده هجائی بر وزن مستفعلاتن مستفعلاتن و یا فعولن فعولن پیروی می کند و خود دارای ۱۴ مقام است. اشعار هوره غالبا با مضامین تغزل و حماسی است و در خواندن ان از هیچگونه سازی استفاده نمی شود . اوازهای هوره غالبا در تنهائی و بصورت انفرادی اجرا می شود ، اگرهوره در کوهستان به هنگام گذر از کوه خوانده شود به ان« کو چر» (خواندن در کوهستان) و چنانچه هنگام سوارکاری خوانده شود به ان «سوارچر »(خواندن هنگام سوارکاری) گفته می شود.
طرز: مقامی که ماهیت موسیقائی آن غم انگیز بوده و معمولا مقام پووه موری را نیز در کوک این مقام می توان نواخت .طرز نام گوشه ای از دستگاه راست پنجگاه و همچنین «گوشه طرز» در دستگاه همایون است.
پاکُتلی: به هنگام حرکت کُتل(اسب سیاهپوش متوفی) از منزل بسوی رودخانه یا غسالخانه محلی، این مقام را می نوازند که چون در پای کُتل نواخته می شود ان را پاکُتلی نامیده اند . پاکُتلی بعنوان موسیقی عزاداری در خرم آباد بعضا توسط زنان «سرمویه آر» در مویه سرائی ها به گونه ای اجرا شده که به آن «مویه پاکُتلی» نیز اتلاق شده است.
چمری یا چمرونه : مشهورترین موسیقی عزاداری لرستان است که در برخی مناطق(حاشیه رودخانه سیمره) به نام «باو باو» نیز مشهور است . همزمان با بانگ مردان ایل و ناله پدر پدر افراد ، میهمانان مرد و زن عزادار با همراهی میزبانانشان رو در روی یکدیگر بصورت دسته دسته حرکت نموده و شیون و نوای باوه باوه سر می دهند.
شیونی: نام مقامی از موسیقی سوگواری در مرگ کسان است که با سرنا و دهل نواخته می شود. زنان بستگان متوفی با ضرب و نوای آن با دو دست شیون کرده و ب اخراشیدن سر و روی سرنا و دهل را همراهی می کنند. در این مقام تکرار مداوم « ر» در حامل تا «ر» و نیز در حامل های بعدی تکرار مداوم حامل ۱ تا گرفتن صدای فادیز به صورت طویل تحقق می یابد و دهل این توصیف را تاکید می کند . در واقع مقام و آهنگ موسیقی شیون زنان را تقلید می کند و بدین صورت شیون به صورت نوعی قطعه توصیفی موسیقیائی ظاهر می شود.
«رارا» یا «خانکم رارا»: مقام سوگ آیینی نوحه سرائی همراه با کلام و اجرای رقص گروهی است که به هنگام مرگ بزرگان یارسان اجرا می شد. مردان و زنانی که از راه های دور آمده بودند به محل سوگواری می رفتند و ابتدا یک نفر با کاسه ای از گِل به استقبال آنها می رفت و هرکس تمایل داشت مقداری از گل کاسه را به شانه ، سر و یا دستار و سربند خود می مالید . وقتی سرنا و دهل به مقام رارا می رسید عده ای از مردان در فضای باز محل سوگواری مردانه ، کنار هم و دست در دست یکدیگر با ضرب موسیقیائی دهل و نظم حرکتی ، رقصی مانند چوپی را با تکرار سر بیت نوحه گونه «خانکم رارا» بصورت دایره وار اجرا می کردند. همزمان شخصی نیز اشعاری در وصف خوبی ها و مهمان نوازی یا نیکوکاری و جنگاوری تازه درگذشته با آهنگ می خواند و با حرکت دست و سر شوری به پا می کرد. کسانی که جز دسته رقصنده ها بودند همراه با بقیه سربیت یا ترجیع « خانکم رارا» را بدنبال «سرخونی وش» تکرار می کردند.
«سحری» و «یاری» : دو مقام سوگ آیین یارسان در لرستان بود که در زمان فوت رهبران یارسان ابتدا در کنار خانه او با سرنا و دهل اجرا می شد تا اهالی روستا از مرگ وی باخبر شوند . این مقام را در روز عاشورا و در عزای امام حسین (ع) نیز می نوازند . رابطه ضرب بین سرنا و دهل در کشش های آزاد سرنا با فاصله ضربی دهل مساوی است اما کشش سرنا کوتاه و گاه بلند است ولی در سر ضرب ها اشاره به پایه دارد.
مقام های «هانای ممدبک» و «های دووت گیان دووت» : هر دو از مقام های موسیقیائی یارسان بوده که در بامدادان پیش از برامدن خورشید و برای امرزش مردگان (دووت یا داوود مظهر انوار حق و ممد بک، سید محمد نوربخش پیشوای بزرگ یارسان) همراه با کلام و همراهی سرنا و دهل و یا تنبور اجرا می شد.

دسته بندی:

می توانید نظرات خود رااینجا بنویسید*-*-*-*وارد کردن ایمیل الزامی نمیباشد.
badshown 1397/08/6 06:15
1000 no fax payday loan <a href="http://nocreditcheck-militaryloans.com/">military home loans</a> cash advance payday loan <a href="http://nocreditcheck-militaryloans.com/">military news</a>
bsfLyday 1397/08/6 03:32
payday loans no checks <a href="http://cash-advances-today.com/">payday loans</a> bank personal loan <a href=http://cash-advances-today.com/>cash advance loans</a>
safe online pharmacies in canada 1397/08/4 21:34
<a href="http://canadianonlinepharmacyhd.com/">best canadian mail order pharmacies</a>
http://canadianonlinepharmacyhd.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacyhd.com/>canadian pharmacy online</a>
pink and purple air jordan 5 air jordan 5 release date 1397/08/4 10:26
<a href="http://www.eyelevelacademy.com/1/nike-sb-dunk-high-independence-day ">nike sb dunk high independence day</a><a href="http://www.eyelevelacademy.com/10/nike-air-jordan-shoes-3 ">nike air jordan shoes 3</a><a href="http://www.eyelevelacademy.com/11/the-new-nike-air-max-1-ultra-flyknit-just-released-in-a-variety-of-colorways-and-one-of-the-more-vib ">the new nike air max 1 ultra flyknit just released in a variety of colorways and one of the more vib</a><a href="http://www.eyelevelacademy.com/12/air-jordan-vii-raptors ">air jordan vii raptors</a>
[url=http://www.refrescosencancun.com/7/pink-and-purple-air-jordan-5-air-jordan-5-release-date]pink and purple air jordan 5 air jordan 5 release date[/url]
adidas yeezy boost 350 v2 release dates 1397/08/4 10:25
<a href="http://www.michelangelomangiapane.com/1/nike-air-max2-cb-94-mens-shoe-nike-air-max2-cb-94-white ">nike air max2 cb 94 mens shoe nike air max2 cb 94 white</a><a href="http://www.michelangelomangiapane.com/10/nike-cortez-kids-yellow ">nike cortez kids yellow</a><a href="http://www.michelangelomangiapane.com/11/nike-air-max-wright-black-grey-soar-blue-air-max-wright-black-white ">nike air max wright black grey soar blue air max wright black white</a><a href="http://www.michelangelomangiapane.com/12/nike-air-max-tn-mens-purple ">nike air max tn mens purple</a>
[url=http://www.eyelevelacademy.com/37/adidas-yeezy-boost-350-v2-release-dates]adidas yeezy boost 350 v2 release dates[/url]
air jordan retro 12 mint green grey 1397/08/4 10:25
<a href="http://www.dyvik-kahlen.com/39/air-jordan-11-concord-restock-2014 ">air jordan 11 concord restock 2014</a><a href="http://www.dyvik-kahlen.com/4/jordan-space-jam ">jordan space jam</a><a href="http://www.dyvik-kahlen.com/40/noir-gris-orange-bleu-remise-huge-hommes-nike-air-max-90-chaussures-de-course-populaires-auprs-des-jeunes ">noir gris orange bleu remise huge hommes nike air max 90 chaussures de course populaires auprs des jeunes</a><a href="http://www.dyvik-kahlen.com/5/jordan-6-rings-sale ">jordan 6 rings sale</a>
[url=http://www.connect4trade.com/4/air-jordan-retro-12-mint-green-grey]air jordan retro 12 mint green grey[/url]
nike roshe run womens shoes fur black white new hot 1397/08/4 10:25
<a href="http://www.davidsoncardiology.com/39/womens-nike-air-max-90-bronze ">womens nike air max 90 bronze</a><a href="http://www.davidsoncardiology.com/4/maya-moore-air-jordan-xxx1-camo-pe ">maya moore air jordan xxx1 camo pe</a><a href="http://www.davidsoncardiology.com/40/nike-air-max-skyline-metallic-silver ">nike air max skyline metallic silver</a><a href="http://www.davidsoncardiology.com/5/jordan-6-blue ">jordan 6 blue</a>
[url=http://www.bostonnoir.com/33/nike-roshe-run-womens-shoes-fur-black-white-new-hot]nike roshe run womens shoes fur black white new hot[/url]
nike kyrie 2 uk 1397/08/4 10:25
<a href="http://www.mytouchproductions.com/35/mens-nike-zoom-pegasus-33-red-purple ">mens nike zoom pegasus 33 red purple</a><a href="http://www.mytouchproductions.com/36/jordans-air-2014-black-and-white ">jordans air 2014 black and white</a><a href="http://www.mytouchproductions.com/37/nike-air-max-pink-beige-amazon ">nike air max pink beige amazon</a><a href="http://www.mytouchproductions.com/38/top-competitors-of-jordan ">top competitors of jordan</a>
[url=http://www.kede-designs.com/22/nike-kyrie-2-uk]nike kyrie 2 uk[/url]
most expensive kobe shoes 1397/08/4 10:25
<a href="http://www.naiseniholla.com/17/nike-air-pressure ">nike air pressure</a><a href="http://www.naiseniholla.com/18/nike-air-max-griffey-360-cheap-nike-air-max-griffey-2014 ">nike air max griffey 360 cheap nike air max griffey 2014</a><a href="http://www.naiseniholla.com/19/hyperflight-max-black-and-blue ">hyperflight max black and blue</a><a href="http://www.naiseniholla.com/2/air-max-95-cheap-free-shipping ">air max 95 cheap free shipping</a>
[url=http://www.keepkeepagency.com/38/most-expensive-kobe-shoes]most expensive kobe shoes[/url]
nike air max 90 new slate sail 1397/08/4 10:25
<a href="http://www.diamonddrillingoxfordshire.com/13/air-jordan-jumpman-grey-orange ">air jordan jumpman grey orange</a><a href="http://www.diamonddrillingoxfordshire.com/14/green-jordans-size-7 ">green jordans size 7</a><a href="http://www.diamonddrillingoxfordshire.com/15/nouvelle-chaussure-air-jordanjordan-femme-pas-cher-spizike ">nouvelle chaussure air jordanjordan femme pas cher spizike</a><a href="http://www.diamonddrillingoxfordshire.com/16/kobe-10-nike-id ">kobe 10 nike id</a>
[url=http://www.crittersinteractive.com/5/nike-air-max-90-new-slate-sail]nike air max 90 new slate sail[/url]
nike air max thea khaki mint 1397/08/4 10:25
<a href="http://www.start-an-ria.com/28/nike-air-max-deep-royal ">nike air max deep royal</a><a href="http://www.start-an-ria.com/29/pink-n-gray-jordans ">pink n gray jordans</a><a href="http://www.start-an-ria.com/3/air-jordan-2-retro-infrared-cement ">air jordan 2 retro infrared cement</a><a href="http://www.start-an-ria.com/30/kobe-10-elite-coda ">kobe 10 elite coda</a>
[url=http://www.leather-bookmarks.com/26/nike-air-max-thea-khaki-mint]nike air max thea khaki mint[/url]
air jordan sneakers legit 1397/08/4 10:24
<a href="http://www.buenosvidentes.com/24/meilleur-vente-boutique-chaussures-hommes-jordan-4-pas-cher-60%25-de-rduction-vente ">meilleur vente boutique chaussures hommes jordan 4 pas cher 60% de rduction vente</a><a href="http://www.buenosvidentes.com/25/new-balance-574-loves-navy-white-grey-shoes-for-men ">new balance 574 loves navy white grey shoes for men</a><a href="http://www.buenosvidentes.com/26/nike-air-max-thea-pink-blue ">nike air max thea pink blue</a><a href="http://www.buenosvidentes.com/27/reebok-cl-leather-utility-mint-green ">reebok cl leather utility mint green</a>
[url=http://www.workroomhq.com/14/air-jordan-sneakers-legit]air jordan sneakers legit[/url]
were can i buy all 95 air max 1397/08/4 10:24
<a href="http://www.purificationdeleau.com/20/womens-salomon-s-lab-sense-red ">womens salomon s lab sense red</a><a href="http://www.purificationdeleau.com/21/jordan-13-low-black-maize-white ">jordan 13 low black maize white</a><a href="http://www.purificationdeleau.com/22/air-jordan-eclipse-chukka-woven-light-bone ">air jordan eclipse chukka woven light bone</a><a href="http://www.purificationdeleau.com/23/air-max-90-height ">air max 90 height</a>
[url=http://www.pool-forums.com/33/were-can-i-buy-all-95-air-max]were can i buy all 95 air max[/url]
nike air max worn on nfl sidelines 2013 1397/08/4 10:24
<a href="http://www.bestoflifetravel.com/20/nike-lunar-duckboot-team-red ">nike lunar duckboot team red</a><a href="http://www.bestoflifetravel.com/21/nike-flyknit-free-5.0-white ">nike flyknit free 5.0 white</a><a href="http://www.bestoflifetravel.com/22/air-jordan-iv-columbia ">air jordan iv columbia</a><a href="http://www.bestoflifetravel.com/23/blue-and-grey-ombre-free-runs-cheap-jordans-3-for-30%24 ">blue and grey ombre free runs cheap jordans 3 for 30$</a>
[url=http://www.marcomediasolutions.com/1/nike-air-max-worn-on-nfl-sidelines-2013]nike air max worn on nfl sidelines 2013[/url]
air jordan vi fraise 1397/08/4 10:23
<a href="http://www.sop-medical.com/35/air-jordan-eclipse-sky-blue-red ">air jordan eclipse sky blue red</a><a href="http://www.sop-medical.com/36/air-jordan-retro-7-red-mint-green ">air jordan retro 7 red mint green</a><a href="http://www.sop-medical.com/37/the-jordans-come-out-in-2014 ">the jordans come out in 2014</a><a href="http://www.sop-medical.com/38/air-jordan-14-white-green ">air jordan 14 white green</a>
[url=http://www.backyardaliens.com/3/air-jordan-vi-fraise]air jordan vi fraise[/url]
adidas stan smith femme junior hologram chaussures blanc argent mtallique aq6272 1397/08/4 10:21
<a href="http://www.jesusadrianza.com/28/cheap-nike-air-max-ltd-2 ">cheap nike air max ltd 2</a><a href="http://www.jesusadrianza.com/29/air-jordan-iv-undefeated ">air jordan iv undefeated</a><a href="http://www.jesusadrianza.com/3/nike-hyperdunk-2016-blue-gold ">nike hyperdunk 2016 blue gold</a><a href="http://www.jesusadrianza.com/30/air-jordan-ix-9 ">air jordan ix 9</a>
[url=http://www.shufflepedia.com/28/adidas-stan-smith-femme-junior-hologram-chaussures-blanc-argent-mtallique-aq6272]adidas stan smith femme junior hologram chaussures blanc argent mtallique aq6272[/url]
newest update authentic air jordan 12 french blue click image to close 1397/08/4 01:38
<a href="http://www.kellyhighpointjobs.com/1/air-jordan-7-flight-club ">air jordan 7 flight club</a><a href="http://www.kellyhighpointjobs.com/10/nike-air-max-black-smoke-white-nike-air-max-95-black ">nike air max black smoke white nike air max 95 black</a><a href="http://www.kellyhighpointjobs.com/11/nike-roshe-run-kids-shoes ">nike roshe run kids shoes</a><a href="http://www.kellyhighpointjobs.com/12/womens-nike-air-max-plus-2012 ">womens nike air max plus 2012</a>
newest update authentic air jordan 12 french blue click image to close http://www.bingo-lingo.com/15/newest-update-authentic-air-jordan-12-french-blue-click-image-to-close
nike lebron james flip flops 1397/08/4 01:38
<a href="http://www.kanunnamina.com/31/mens-nike-air-jordan-4-8-retro-black-blue ">mens nike air jordan 4 8 retro black blue</a><a href="http://www.kanunnamina.com/32/womens-jordans-retro-5-oreos ">womens jordans retro 5 oreos</a><a href="http://www.kanunnamina.com/33/nike-foamposite-yellow-green ">nike foamposite yellow green</a><a href="http://www.kanunnamina.com/34/brown-high-top-air-force-ones ">brown high top air force ones</a>
nike lebron james flip flops http://www.howdoyouread.com/27/nike-lebron-james-flip-flops
air jordan 7 bordeaux retro return 2015 1397/08/4 01:37
<a href="http://www.peakpotentialscoaching.com/1/womens-nike-air-max-2014-green-gold ">womens nike air max 2014 green gold</a><a href="http://www.peakpotentialscoaching.com/10/womens-nike-free-run-4.0-grey-green ">womens nike free run 4.0 grey green</a><a href="http://www.peakpotentialscoaching.com/11/nike-air-pegasus-92-black-blue ">nike air pegasus 92 black blue</a><a href="http://www.peakpotentialscoaching.com/12/air-max-90-green-and-yellow ">air max 90 green and yellow</a>
air jordan 7 bordeaux retro return 2015 http://www.techyculture.com/15/air-jordan-7-bordeaux-retro-return-2015
kangaroos x overkill abyss 1397/08/4 01:37
<a href="http://www.wanamassarealestate.com/31/plain-blue-air-max-blue-air-airlines ">plain blue air max blue air airlines</a><a href="http://www.wanamassarealestate.com/32/css-supra-sunburnt-vaider ">css supra sunburnt vaider</a><a href="http://www.wanamassarealestate.com/33/kd-8-christmas-on-feet ">kd 8 christmas on feet</a><a href="http://www.wanamassarealestate.com/34/nike-air-max-90-essential-black-and-white ">nike air max 90 essential black and white</a>
kangaroos x overkill abyss http://www.elizabethandtheodore.com/21/kangaroos-x-overkill-abyss
white jordan t3 1397/08/4 01:37
<a href="http://www.almapohle.com/24/jordan-flight-23-rst-finish-line ">jordan flight 23 rst finish line</a><a href="http://www.almapohle.com/25/mens-nike-light-grey-black-roshe-run-suede-trainers ">mens nike light grey black roshe run suede trainers</a><a href="http://www.almapohle.com/26/youth-nike-air-max-2017-with-blue-lights ">youth nike air max 2017 with blue lights</a><a href="http://www.almapohle.com/27/nike-air-max-tn-womens-blue ">nike air max tn womens blue</a>
white jordan t3 http://www.legalizesuaradio.com/17/white-jordan-t3
jordan aire 1397/08/4 01:37
<a href="http://www.dryneedlingandrea.com/31/air-max-breathe-free-2-nike-air-max-breathe-free-ii-womens-white-neutral-gray ">air max breathe free 2 nike air max breathe free ii womens white neutral gray</a><a href="http://www.dryneedlingandrea.com/32/air-jordan-jesus-piece-jesus-piece-pendant ">air jordan jesus piece jesus piece pendant</a><a href="http://www.dryneedlingandrea.com/33/yeezy-boost ">yeezy boost</a><a href="http://www.dryneedlingandrea.com/34/air-jordan-10-chicago-retail-price ">air jordan 10 chicago retail price</a>
jordan aire http://www.vetoetattoos.com/12/jordan-aire
nike zoom hyperenforcer pes for kansas state and southern miss 1397/08/4 01:37
<a href="http://www.thesouthwedgequarterly.com/20/nike-air-max-cage-tennis-express ">nike air max cage tennis express</a><a href="http://www.thesouthwedgequarterly.com/21/womens-nike-kyrie-1-grey ">womens nike kyrie 1 grey</a><a href="http://www.thesouthwedgequarterly.com/22/adidas-zx-700-womens-green ">adidas zx 700 womens green</a><a href="http://www.thesouthwedgequarterly.com/23/mens-asics-gel-kinsei-4-black-green ">mens asics gel kinsei 4 black green</a>
nike zoom hyperenforcer pes for kansas state and southern miss http://www.sis-international-research.com/1/nike-zoom-hyperenforcer-pes-for-kansas-state-and-southern-miss
nike air max bw team usa 1397/08/4 01:37
<a href="http://www.4allanjeffries.com/17/air-jordan-1-high-black-patent-leather-sample ">air jordan 1 high black patent leather sample</a><a href="http://www.4allanjeffries.com/18/air-jordan-retro-pantone-blue-white-for-sale ">air jordan retro pantone blue white for sale</a><a href="http://www.4allanjeffries.com/19/mens-asics-gel-kayano-21-red-orange ">mens asics gel kayano 21 red orange</a><a href="http://www.4allanjeffries.com/2/nike-free-3.0-v5-charcoal-green ">nike free 3.0 v5 charcoal green</a>
nike air max bw team usa http://www.cass-realestateclub.com/27/nike-air-max-bw-team-usa
nike lunartempo 2 gold 1397/08/4 01:37
<a href="http://www.losabogadosdeinmigracion.com/28/nike-air-jordan-1-purple ">nike air jordan 1 purple</a><a href="http://www.losabogadosdeinmigracion.com/29/nike-air-huarache-80s ">nike air huarache 80s</a><a href="http://www.losabogadosdeinmigracion.com/3/nike-air-max-90-sneakers-women-blue-white ">nike air max 90 sneakers women blue white</a><a href="http://www.losabogadosdeinmigracion.com/30/mens-nike-roshe-one-print-casual ">mens nike roshe one print casual</a>
nike lunartempo 2 gold http://www.lawyersonlne.com/3/nike-lunartempo-2-gold
adidas tiro sweatpants 1397/08/4 01:36
<a href="http://www.krishnasumanth.com/31/dxc-atlanta-november-19 ">dxc atlanta november 19</a><a href="http://www.krishnasumanth.com/32/the-adidas-crazy-1-goes-all-black-everything ">the adidas crazy 1 goes all black everything</a><a href="http://www.krishnasumanth.com/33/nike-foamposite-all-black-for-sale ">nike foamposite all black for sale</a><a href="http://www.krishnasumanth.com/34/air-jordan-2-max-fusion ">air jordan 2 max fusion</a>
adidas tiro sweatpants http://www.hcltechindia.com/8/adidas-tiro-sweatpants
sfhshown 1397/08/3 20:32
viagra online without prescription <a href="https://aluixnetwork.com/">buy viagra online cheapest</a> viagra oral <a href="https://aluixnetwork.com/">online viagra reviews</a>
http //www.reliablemedpharmacy.com/ 1397/08/3 12:08
<a href="http://canadianonlinepharmacygen.com/">online pharmacy</a>
http://canadianonlinepharmacygen.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacygen.com/>canadian pharmacies shipping to usa</a>
hwrLyday 1397/08/3 09:58
cheap generic viagra <a href="https://obatpasutri-jogja.com/">generic viagra online</a> natural alternatives to viagra <a href=https://obatpasutri-jogja.com/>online generic viagra</a>
nfyTruts 1397/08/2 09:38
speedycash com <a href="https://payday-loans.us.com/">direct online payday loans</a> car title payday loan <a href=https://payday-loans.us.com/>1 hour payday loans no credit check</a>
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 31 تا 60
 
اخبار و روزنامه های امروز
پر بازدیدترین مطالب سایت

کد پربازدیدترین

نظرسنجی واشتراک گذاری

پشتیبانی

تصویر ثابت