اسلایدر

مقام ها وسبک های مور و مویه لکی
ارسال شده توسط | ( نظرات )
قدمت آیین «مویه لکی» به شهادت تاریخ،ریشه در فرهنگ ایران باستان دارد. ذکرابیاتی از شاهنامه مشتی از خروار و شاهدی براین ادعاست . کاربرد واژه مویه در جای جای شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی به عنوان یکی از مهمترین و رایج ترین منبع کهن زبان و فرهنگ فارسی ، نشانگر جایگاه این آوا و نغمه جانسوز انسانی و باستانی در اعصارمختلف تاریخی ایران زمین است. ساز همراهی کننده مویه درشاهنامه ساز زهی «بربط» وسازهمراهی کننده نوحه «رود» است ومویه کردن علاوه بر زنان دربین دیگر اقشار جامعه از پیر و برنا گرفته تا پهلوان و زن پارسا واسفندیار نیزرایج و مرسوم بوده است. ما در مناطق لک نشین  مطابق قانون ایلی این سرزمین ، مردان حق نداشتند در سوگ عزیزان از دست رفته اشان به ویژه سوگ و مرگ زنان شیوه و گریه سر دهند و لذا بیشتر مقام ها و آوای غم انگیز سوگواری در لرستان با نام «مویه »متعلق به زنان است و مردان نیز به نوبه خود با زمزمه اشعار غم انگیز به نوعی دیگر از مویه به نام «موری» می پرداختند .

به عبارتی بهتر نوای «مور و مویه» مناطق لک  علی رغم فلسفه مشترک سوگواری شان با دو ویژگی خاص زنانه و مردانه خود از هم متمایز شده اند :
مویه مخصوص زنان است و با خصیصه ابراز احساسات گروهی همراه با فریاد و شیون و بعضا خراشیدن سر و صورت همراه است .مور ویژه مردان بوده و با خصلت لزوم خویشتن داری فردی و عدم بروز احساسات بسوی نجوی و نوای غم انگیز درونی سوق داده شده است.
مقام ها وآواهای موسیقی سوگواری در لرستان بشرح زیر است:
مویه یا مووه نوای غم انگیز زنان بصورت گروهی است که در مراسم عزاداری موسوم به پرس (PORS)و آیین ها ی سوگواری خوانده می شود و خود از نظر مقام و آهنگ به دو نوع تقسیم می شود:
الف – مویه لکی : معمولا توسط یک زن به نام و در مقام “سرخونی وش” که رهبری مویه سرائی زنان را بعهده دارد ، اجرا می شود. شغل و تخصص این زنان مویه سرائی با اشعاری به لکی در اندوه زن و مرد متوفی است . مویه لکی با مقامی موسیقیائی و کشش های کوتاه و بلند و متر مشخص و با مقطع آغازی و پی در پی اجرا می شود که با همنوائی و صداهای زیر و بم زنانه و کلمات اشعاری مابین اصوات رگه هائی چنان غمبار ایجاد می کنند که شنونده را تحت تاثیر آن ناگزیر به همراهی با خواننده ویا در سکوت اندوهگینی فرو می برد.
ب- مویه لری : این مویه از نظر هم صدائی زنان مانند لکی است اما در کشش موسیقیائی و تکیه حرفی و کلامی و صوتی با هم تفاوت دارند. در مویه لری هر زنی که بیت غم انگیزی در سوگ عزیزی آغاز کند دیگر زنان او را همراهی می کنند و لذا بیت آغازین مویه را « سر مووه» می نامند . برخی از نوحه ها و ندبه ها در مرگ جوانان و ناکامان دارای ضرب مشخص و گفت و شنید توصیفی درباره متوفی است . در مویه لری دیگر زنان حاضر در پاسخ و تائید غم زن مویه خوان، ناله “هی وی هی وی مه” سر می دهند . وزن شعر در مویه لری هجائی و حالت موسیقیائی آن از نظر آوائی کامل است.

مور: در واقع همان مویه است که با ویژگی های مردانه اش مختص به مردان است . زنان معمولا مویه سر می دهند ومردان غالبا مور می چرنند . مور در قانون ایلی لرستان مخصوص لحظات تنهائی مردان بوده و معمولا بدون ساز است . در هر بیت مور نقطه ایستائی پایه برای بیان واژه های شعر و سپس ادامه نغمه در تحریری بریده و تکراری که از گلو با دهان نیمه باز شکل می گیرد ادامه می یابد . مضمون شعرهای لکی مور شکایت از دردها و غم ها و رنج های روزگار است .در گوشه های موسیقی ایرانی در دستگاه چهارگاه گوشه ای به نام «مویه» و در دستگاه سه گاه گوشه «آواز مویه» و در دستگاه همایون گوشه ای به نام «موره» وجود دارد.
یه چویت بیم وه بیل سوتی ورمالان
( چرا چنین شده ام چون خاکستری جلوی خانه ها)
هر وایی میو من مکی تالان
(هر بادی می وزد مرا غارت کرده و با خود می برد)
در خواندن مور گاهی دو نفر همصدا می شوند . این ندبه و زاری بدون اشک با زیر و بم هایش موسیقائی نیایش و پرستش مهر و اهورا را تداعی می کند . مور و پووه موری تقریبا یک مقام با تفاوتی اندکند که در آن مور بدون ساز و پووه موری با تنبور اجرا می شود.

پووه موری: آهنگ و نوائی غم انگیز است که اشعاران بازگو کننده یادمان های عمر بر باد رفته و خاطره های شیرین گذشته و یاران رفته و فتنه های غم انگیز زمانه است و نوای مسحور کننده ان با تحریرهای کوتاه و پی در پی و کشش های کوتاه و بلند اوازی آزاد آن ” حدیث راه پر خون ” می کند . مقام پووه موری را مردانی که صدای پرسوز دارند اجرا می کنند و ان نوائی است که در اوقات تنهائی سر می دهند . تنبور تنها سازی است که به دور از ضرب و مشخصات ضربی با همنوائی آزاد می تواند این صدا را همراهی کند.
هوره: آواها و نیایش های بازمانده از ستایش اهورامزدا به زبان لکی و کردی است که به صورت تک خوانی همچون مویه و مور اجرا می شود. هوره از زمان های کهن به یادگار مانده و ویژه ستایش از اهورا مزدا بوده که بر اساس آیین زردتشت در هنگام مرگ کسی و روی دادن پیشامدی و یا پس از پیوند با اهورا مزدا شروع به خواندن هوره می کردند. هوره که از لحاظ آوائی شباهت بسیاری به خواندن گات ها توسط موبدان زرتشتی در آتشگاه ها دارد را آواز سوزناکی برگرفته از نوشتار آسمانی اوستا می دانند که به شیوه هوره خوانده می شده، واژه هوره از اهوره گرفته شده است. از سوئی هوره از نظر اوائی شباهت های بسیاری به نیایشهای آسیای شرقی دارد . در هر صورت هوره از اوازهای غم انگیز بسیار قدیمی است که از ریتم آزاد با اشعار ده هجائی بر وزن مستفعلاتن مستفعلاتن و یا فعولن فعولن پیروی می کند و خود دارای ۱۴ مقام است. اشعار هوره غالبا با مضامین تغزل و حماسی است و در خواندن ان از هیچگونه سازی استفاده نمی شود . اوازهای هوره غالبا در تنهائی و بصورت انفرادی اجرا می شود ، اگرهوره در کوهستان به هنگام گذر از کوه خوانده شود به ان« کو چر» (خواندن در کوهستان) و چنانچه هنگام سوارکاری خوانده شود به ان «سوارچر »(خواندن هنگام سوارکاری) گفته می شود.
طرز: مقامی که ماهیت موسیقائی آن غم انگیز بوده و معمولا مقام پووه موری را نیز در کوک این مقام می توان نواخت .طرز نام گوشه ای از دستگاه راست پنجگاه و همچنین «گوشه طرز» در دستگاه همایون است.
پاکُتلی: به هنگام حرکت کُتل(اسب سیاهپوش متوفی) از منزل بسوی رودخانه یا غسالخانه محلی، این مقام را می نوازند که چون در پای کُتل نواخته می شود ان را پاکُتلی نامیده اند . پاکُتلی بعنوان موسیقی عزاداری در خرم آباد بعضا توسط زنان «سرمویه آر» در مویه سرائی ها به گونه ای اجرا شده که به آن «مویه پاکُتلی» نیز اتلاق شده است.
چمری یا چمرونه : مشهورترین موسیقی عزاداری لرستان است که در برخی مناطق(حاشیه رودخانه سیمره) به نام «باو باو» نیز مشهور است . همزمان با بانگ مردان ایل و ناله پدر پدر افراد ، میهمانان مرد و زن عزادار با همراهی میزبانانشان رو در روی یکدیگر بصورت دسته دسته حرکت نموده و شیون و نوای باوه باوه سر می دهند.
شیونی: نام مقامی از موسیقی سوگواری در مرگ کسان است که با سرنا و دهل نواخته می شود. زنان بستگان متوفی با ضرب و نوای آن با دو دست شیون کرده و ب اخراشیدن سر و روی سرنا و دهل را همراهی می کنند. در این مقام تکرار مداوم « ر» در حامل تا «ر» و نیز در حامل های بعدی تکرار مداوم حامل ۱ تا گرفتن صدای فادیز به صورت طویل تحقق می یابد و دهل این توصیف را تاکید می کند . در واقع مقام و آهنگ موسیقی شیون زنان را تقلید می کند و بدین صورت شیون به صورت نوعی قطعه توصیفی موسیقیائی ظاهر می شود.
«رارا» یا «خانکم رارا»: مقام سوگ آیینی نوحه سرائی همراه با کلام و اجرای رقص گروهی است که به هنگام مرگ بزرگان یارسان اجرا می شد. مردان و زنانی که از راه های دور آمده بودند به محل سوگواری می رفتند و ابتدا یک نفر با کاسه ای از گِل به استقبال آنها می رفت و هرکس تمایل داشت مقداری از گل کاسه را به شانه ، سر و یا دستار و سربند خود می مالید . وقتی سرنا و دهل به مقام رارا می رسید عده ای از مردان در فضای باز محل سوگواری مردانه ، کنار هم و دست در دست یکدیگر با ضرب موسیقیائی دهل و نظم حرکتی ، رقصی مانند چوپی را با تکرار سر بیت نوحه گونه «خانکم رارا» بصورت دایره وار اجرا می کردند. همزمان شخصی نیز اشعاری در وصف خوبی ها و مهمان نوازی یا نیکوکاری و جنگاوری تازه درگذشته با آهنگ می خواند و با حرکت دست و سر شوری به پا می کرد. کسانی که جز دسته رقصنده ها بودند همراه با بقیه سربیت یا ترجیع « خانکم رارا» را بدنبال «سرخونی وش» تکرار می کردند.
«سحری» و «یاری» : دو مقام سوگ آیین یارسان در لرستان بود که در زمان فوت رهبران یارسان ابتدا در کنار خانه او با سرنا و دهل اجرا می شد تا اهالی روستا از مرگ وی باخبر شوند . این مقام را در روز عاشورا و در عزای امام حسین (ع) نیز می نوازند . رابطه ضرب بین سرنا و دهل در کشش های آزاد سرنا با فاصله ضربی دهل مساوی است اما کشش سرنا کوتاه و گاه بلند است ولی در سر ضرب ها اشاره به پایه دارد.
مقام های «هانای ممدبک» و «های دووت گیان دووت» : هر دو از مقام های موسیقیائی یارسان بوده که در بامدادان پیش از برامدن خورشید و برای امرزش مردگان (دووت یا داوود مظهر انوار حق و ممد بک، سید محمد نوربخش پیشوای بزرگ یارسان) همراه با کلام و همراهی سرنا و دهل و یا تنبور اجرا می شد.

دسته بندی:

می توانید نظرات خود رااینجا بنویسید*-*-*-*وارد کردن ایمیل الزامی نمیباشد.
air jordan xi low 2013 1397/07/3 06:17
<a href="http://www.bleachmx-news.top/17/score-sports-coupon-code ">score sports coupon code</a><a href="http://www.bleachmx-news.top/18/nike-lunar-hyperquickness-orange ">nike lunar hyperquickness orange</a><a href="http://www.bleachmx-news.top/19/nike-free-flyknit-metallic ">nike free flyknit metallic</a><a href="http://www.bleachmx-news.top/2/jordan-11s-true-red-size-8.5-or-9 ">jordan 11s true red size 8.5 or 9</a>
air jordan xi low 2013 http://www.shadytreefarmllc.club/30/air-jordan-xi-low-2013
homme adidas originals hamburg leather suede noir gum 1397/07/3 06:16
<a href="http://www.aleutianadventures.net/20/nike-95-air-max-nike-95-air-max-black-black ">nike 95 air max nike 95 air max black black</a><a href="http://www.aleutianadventures.net/21/jordan-5-bin ">jordan 5 bin</a><a href="http://www.aleutianadventures.net/22/nikeid-kobe-10-elite-low-grinch-release-date ">nikeid kobe 10 elite low grinch release date</a><a href="http://www.aleutianadventures.net/23/adidas-zx-850-blue-sky-blue ">adidas zx 850 blue sky blue</a>
homme adidas originals hamburg leather suede noir gum http://www.forgetmeknotimages.club/20/homme-adidas-originals-hamburg-leather-suede-noir-gum
sneakersnstuff x adidas stockholm 1397/07/3 06:15
<a href="http://www.aquajump.net/28/the-boxtrolls-x-nike-roshe-run-trollstrikes ">the boxtrolls x nike roshe run trollstrikes</a><a href="http://www.aquajump.net/29/jordan-book-bags-for-boys ">jordan book bags for boys</a><a href="http://www.aquajump.net/3/new-balance-595-gray-high-quality-running-shoes-on-sale-clever-new-balance-fitting-shoes-grey-white-royal ">new balance 595 gray high quality running shoes on sale clever new balance fitting shoes grey white royal</a><a href="http://www.aquajump.net/30/nike-free-5.0-v2-herren-schwarz ">nike free 5.0 v2 herren schwarz</a>
sneakersnstuff x adidas stockholm http://www.outdoor-blog.net/29/sneakersnstuff-x-adidas-stockholm
new enfants noir rouge blanc jordan 11 1397/07/3 06:14
<a href="http://www.acousticguitarworkshop.top/6/mens-nike-sb-stefan-janoski-max-purple-gold ">mens nike sb stefan janoski max purple gold</a><a href="http://www.acousticguitarworkshop.top/7/nike-free-5.0-v2-yellow-gold ">nike free 5.0 v2 yellow gold</a><a href="http://www.acousticguitarworkshop.top/8/nike-air-max-2013-15-dollar-store ">nike air max 2013 15 dollar store</a><a href="http://www.acousticguitarworkshop.top/9/womens-nike-roshe-run-hi-sneakerboot-green.-larger-image ">womens nike roshe run hi sneakerboot green. larger image</a>
new enfants noir rouge blanc jordan 11 http://www.ghevarts.net/34/new-enfants-noir-rouge-blanc-jordan-11
sneaker fiends unite! with special guest killer mike 1397/07/3 06:13
<a href="http://www.abogadalatina.top/35/nike-max-size-men-15-vaso-prophin ">nike max size men 15 vaso prophin</a><a href="http://www.abogadalatina.top/36/air-jordan-13-girls-pink ">air jordan 13 girls pink</a><a href="http://www.abogadalatina.top/37/nike-kd-7-womens-gold-sky-blue ">nike kd 7 womens gold sky blue</a><a href="http://www.abogadalatina.top/38/air-max-2013-wholesale ">air max 2013 wholesale</a>
sneaker fiends unite! with special guest killer mike http://www.delehantyfuneralhome.net/29/sneaker-fiends-unite!-with-special-guest-killer-mike
vvjViofe 1397/07/3 03:20
viagra for men <a href="http://viagraeq.com/">best place to buy viagra online</a> buy viagra online <a href=http://viagraeq.com/>best place to buy viagra online</a>
jmtthasy 1397/07/2 19:58
viagra information <a href="http://viagrafa.com/">cheap viagra online</a> viagra <a href=http://viagrafa.com/>generic viagra canada</a>
nnqtoria 1397/07/2 13:37
cheap viagra from india <a href="http://erectionakebd.com/">online viagra reviews</a> buying viagra online <a href="http://erectionakebd.com/">how to buy viagra online</a>
vvjViofe 1397/07/1 16:19
natural viagra substitutes <a href="http://viagraeq.com/">how to get viagra online</a> female viagra pills <a href=http://viagraeq.com/>order viagra online</a>
jsccherm 1397/06/31 23:56
viagra australia <a href="https://niqabsquad.com/">when will viagra be generic</a> viagra uk sales <a href=https://niqabsquad.com/>generic viagra online</a>
badtoria 1397/06/31 15:57
buy cheap viagra <a href="https://signaturestudiosoc.com/">order viagra online</a> viagra soft tabs <a href="https://signaturestudiosoc.com/">generic viagra online</a>
jmkthasy 1397/06/30 19:31
cialis sale <a href="http://cialisckajrhd.com/">when will cialis be generic</a> cialis online <a href=http://cialisckajrhd.com/>buy cialis canadian</a>
umfViofe 1397/06/30 16:31
viagra online canadian pharmacy <a href="http://canadiansapharmacyvgy.com/">generic viagra names</a> viagra india <a href=http://canadiansapharmacyvgy.com/>best place to buy generic viagra online</a>
kkccherm 1397/06/29 20:39
viagra women <a href="http://viagraoahvfn.com/">generic viagra usa</a> cheap viagra 100mg <a href=http://viagraoahvfn.com/>generic viagra online pharmacy</a>
nike lebron 13 womens blue red 1397/06/29 17:01
<a href="http://www.jollyrogernyc.top/39/nike-free-run-5.0-black-nike-free-run-5.0-v2-womens-mens-black-silver ">nike free run 5.0 black nike free run 5.0 v2 womens mens black silver</a><a href="http://www.jollyrogernyc.top/4/air-max-light-up ">air max light up</a><a href="http://www.jollyrogernyc.top/40/nike-air-tech-challenge-4-low-wolf-grey ">nike air tech challenge 4 low wolf grey</a><a href="http://www.jollyrogernyc.top/5/nike-air-force-1-triple-black-suede-previous-next ">nike air force 1 triple black suede previous next</a>
nike lebron 13 womens blue red http://www.france-loiret.top/30/nike-lebron-13-womens-blue-red
nfftoria 1397/06/29 14:44
buy viagra online at <a href="https://www.purseinstock.com/">viagra generic date</a> viagra women <a href="https://www.purseinstock.com/">generic viagra names</a>
kktViofe 1397/06/28 15:47
buy cheap viagra <a href="http://viagravkash.com/">cheapest generic viagra</a> discount generic viagra <a href=http://viagravkash.com/>generic viagra names</a>
air jordan cmft viz air 11 south beach 1397/06/28 04:40
<a href="http://www.cuartopodermx.com/1/university-of-miami-apparel ">university of miami apparel</a><a href="http://www.cuartopodermx.com/10/jordan-hydro-2-orange ">jordan hydro 2 orange</a><a href="http://www.cuartopodermx.com/11/mercurial-superfly-v-heel ">mercurial superfly v heel</a><a href="http://www.cuartopodermx.com/12/nike-shoes-air-jordan-wade-air-jordan-wade-shoes ">nike shoes air jordan wade air jordan wade shoes</a>
air jordan cmft viz air 11 south beach http://www.medicispharmaceutical.com/11/air-jordan-cmft-viz-air-11-south-beach
mens air jordan 7 yellow 1397/06/28 04:39
<a href="http://www.photo-talent.com/20/air-jordan-flight-45-youth ">air jordan flight 45 youth</a><a href="http://www.photo-talent.com/21/air-jordan-11-space-jam-2000 ">air jordan 11 space jam 2000</a><a href="http://www.photo-talent.com/22/chicago-cubs-chuck-taylors ">chicago cubs chuck taylors</a><a href="http://www.photo-talent.com/23/buy-cheap-jordan-6 ">buy cheap jordan 6</a>
mens air jordan 7 yellow http://www.davidsoncardiology.com/29/mens-air-jordan-7-yellow
nike air max 90 premium tape qs 62421 1397/06/28 04:38
<a href="http://www.rapidcitydentureclinic.com/1/sperry-top-sider-2-eye-boat-shoes ">sperry top sider 2 eye boat shoes</a><a href="http://www.rapidcitydentureclinic.com/10/ai-max-thea-atomic-pink ">ai max thea atomic pink</a><a href="http://www.rapidcitydentureclinic.com/11/nike-air-max-milan-qs ">nike air max milan qs</a><a href="http://www.rapidcitydentureclinic.com/12/air-jordan-max-kohn ">air jordan max kohn</a>
nike air max 90 premium tape qs 62421 http://www.detetiveflorianopolis.com/35/nike-air-max-90-premium-tape-qs-62421
nike roshe in store 1397/06/28 04:38
<a href="http://www.advisorenews.com/17/air-jordan-fusion-2014 ">air jordan fusion 2014</a><a href="http://www.advisorenews.com/18/tenis-nike-shox-experience ">tenis nike shox experience</a><a href="http://www.advisorenews.com/19/nike-air-jordan-white-blue-cheap ">nike air jordan white blue cheap</a><a href="http://www.advisorenews.com/2/all-black-nike-flyknit-max-all-black-nike ">all black nike flyknit max all black nike</a>
nike roshe in store http://www.betterlegscumberland.com/32/nike-roshe-in-store
air jordan 13 low cherry 1397/06/28 04:36
<a href="http://www.evenementsprodj.com/nfl5-6/72-terron-armstead-jerseys-vt ">72 terron armstead jerseys vt</a><a href="http://www.evenementsprodj.com/nfl5-7/new-orleans-saints-heart-soul-blue-t-shirt ">new orleans saints heart soul blue t shirt</a><a href="http://www.evenementsprodj.com/nfl5-8/elite-nick-roach-mens-jersey-oakland-raiders-53-road-white-nfl ">elite nick roach mens jersey oakland raiders 53 road white nfl</a><a href="http://www.evenementsprodj.com/nfl5-9/arizona-cardinals-sideline-legend-authentic-logo-dri-fit-nfl-t-shirt-green ">arizona cardinals sideline legend authentic logo dri fit nfl t shirt green</a>
air jordan 13 low cherry http://www.apeacefulplaceyork.com/20/air-jordan-13-low-cherry
adidas eqt running 93 primeknit hawthorn rouge b40933 1397/06/28 04:34
<a href="http://www.cap-vital.com/nfl5-8/kids-nike-jacksonville-jaguars-customized-black-limited-jersey ">kids nike jacksonville jaguars customized black limited jersey</a><a href="http://www.cap-vital.com/nfl5-9/cleveland-browns-heart-soul-nfl-t-shirt-green ">cleveland browns heart soul nfl t shirt green</a><a href="http://www.capricorniolallame.com/1/le-coq-sportif-shoes-blue-yellow ">le coq sportif shoes blue yellow</a><a href="http://www.capricorniolallame.com/10/nike-roshe-two-mens-white ">nike roshe two mens white</a>
adidas eqt running 93 primeknit hawthorn rouge b40933 http://www.childcarepurchasing.com/26/adidas-eqt-running-93-primeknit-hawthorn-rouge-b40933
nike shoes 2013 air max 1397/06/28 04:34
<a href="http://www.plohohorosho.com/17/nike-lunarglide-8-silver-blue ">nike lunarglide 8 silver blue</a><a href="http://www.plohohorosho.com/18/air-jordan-retro-4.5-blue-purple ">air jordan retro 4.5 blue purple</a><a href="http://www.plohohorosho.com/19/nike-air-max-uptempo-95-for-sale-nike-air-max-uptempo-fuse-360 ">nike air max uptempo 95 for sale nike air max uptempo fuse 360</a><a href="http://www.plohohorosho.com/2/adidas-zx-630-green-orange ">adidas zx 630 green orange</a>
nike shoes 2013 air max http://www.teambledsoe.com/11/nike-shoes-2013-air-max
mens detroit red wings 24 bob probert red jersey 1397/06/28 04:32
<a href="http://www.beachvillasinsrilanka.com/40/kobe-10-ice-cream ">kobe 10 ice cream</a><a href="http://www.beachvillasinsrilanka.com/5/nike-kd-9-home-ii-843392-411-release-date ">nike kd 9 home ii 843392 411 release date</a><a href="http://www.beachvillasinsrilanka.com/6/nike-air-max-90-white-hyper-blue-black ">nike air max 90 white hyper blue black</a><a href="http://www.beachvillasinsrilanka.com/7/mens-black-no-show-socks ">mens black no show socks</a>
mens detroit red wings 24 bob probert red jersey http://www.dharmaspacancun.com/nfl5-7/mens-detroit-red-wings-24-bob-probert-red-jersey
air jordan retro 12 blue pink 1397/06/28 03:27
<a href="http://www.thechristiantreatmentcenter.net/NCAAF_34/mens-zach-campbell-80-st-francis-(pa)-red-flash-jersey ">mens zach campbell 80 st francis (pa) red flash jersey</a><a href="http://www.thechristiantreatmentcenter.net/NCAAF_35/youth-angelo-garbutt-8-missouri-state-bears-jersey ">youth angelo garbutt 8 missouri state bears jersey</a><a href="http://www.thechristiantreatmentcenter.net/NFL_26/kids-teamcolor-tigie-sankoh-25-cleveland-browns-jersey ">kids teamcolor tigie sankoh 25 cleveland browns jersey</a><a href="http://www.thechristiantreatmentcenter.net/NFL_27/womens-elite-caleb-scott-9-seattle-seahawks-jersey ">womens elite caleb scott 9 seattle seahawks jersey</a>
[url=http://www.biomarkerassayservices.net/Shoes_5/air-jordan-retro-12-blue-pink]air jordan retro 12 blue pink[/url]
how much are oakley sunglasses 1397/06/28 03:27
<a href="http://www.praxinoscoop.net/Shoes_17/adidas-nmd-human-race-breathe-walk ">adidas nmd human race breathe walk</a><a href="http://www.praxinoscoop.net/Shoes_18/nike-zoom-winflo-2-womens-red-white ">nike zoom winflo 2 womens red white</a><a href="http://www.praxinoscoop.net/Shoes_19/air-jordan-spizike-mens-air-jordan-spizike-true-blue ">air jordan spizike mens air jordan spizike true blue</a><a href="http://www.praxinoscoop.net/Shoes_2/womens-nike-cortez-all-yellow ">womens nike cortez all yellow</a>
[url=http://www.entrustadmin.net/Shoes_11/how-much-are-oakley-sunglasses]how much are oakley sunglasses[/url]
concord 11 low for sale 1397/06/28 03:26
<a href="http://www.onlineregistrations.net/Shoes_17/womens-nike-lebron-12-gold-purple ">womens nike lebron 12 gold purple</a><a href="http://www.onlineregistrations.net/Shoes_18/nike-air-max-93-china-buy-nike-air-max-93 ">nike air max 93 china buy nike air max 93</a><a href="http://www.onlineregistrations.net/Shoes_19/air-max-tiger-camo ">air max tiger camo</a><a href="http://www.onlineregistrations.net/Shoes_2/worst-basketball-shoes ">worst basketball shoes</a>
[url=http://www.lisabronwyn.net/Shoes_12/concord-11-low-for-sale]concord 11 low for sale[/url]
mens dwight howard 12 washington wizards red jersey 1397/06/28 03:25
<a href="http://www.oakgrovechurch.net/Shoes_6/under-armour-heatgear-capris ">under armour heatgear capris</a><a href="http://www.oakgrovechurch.net/Shoes_7/wholesale-cheap-nike-air-max-from-vietnam ">wholesale cheap nike air max from vietnam</a><a href="http://www.oakgrovechurch.net/Shoes_8/nike-air-max-lunar-1-womens-purple-yellow ">nike air max lunar 1 womens purple yellow</a><a href="http://www.oakgrovechurch.net/Shoes_9/lebron-finish-your-breakfast ">lebron finish your breakfast</a>
[url=http://www.fmlaeti.net/MNS_39/mens-dwight-howard-12-washington-wizards-red-jersey]mens dwight howard 12 washington wizards red jersey[/url]
womens derek grant anaheim ducks premier away jersey 1397/06/28 03:25
<a href="http://www.differentdesign.net/Shoes_17/nike-air-max-2017-yellow-sky-blue ">nike air max 2017 yellow sky blue</a><a href="http://www.differentdesign.net/Shoes_18/air-jordan-4-red-air-jordan-4-oreo ">air jordan 4 red air jordan 4 oreo</a><a href="http://www.differentdesign.net/Shoes_19/nike-dunk-sb-high-silver-box ">nike dunk sb high silver box</a><a href="http://www.differentdesign.net/Shoes_2/air-jordan-retro-4-red-purple ">air jordan retro 4 red purple</a>
[url=http://www.beadiver.net/NHL_21/womens-derek-grant-anaheim-ducks-premier-away-jersey]womens derek grant anaheim ducks premier away jersey[/url]
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 31 تا 60
 
اخبار و روزنامه های امروز
پر بازدیدترین مطالب سایت

کد پربازدیدترین

نظرسنجی واشتراک گذاری

پشتیبانی

تصویر ثابت