اسلایدر

شاهنامه لکی
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )

شاهنامه لکی به زبان «اصلی» لكی[1]بر گرفته از کتاب از هگمتانه تا شوش (رشید کوچکی )

1ـ شیران و بوران طــایفه‌ی  دســتان                         راهی بین لوان پری سیستان
2
ـ ایســـــه خالین ولایـــــت ایــــران                       كس پیدا نین ژَ نره شیران 
3
ـ باقـــــی اختیـــــار و دســـت ویتن                      ژَ ‌كی خوف درین، پروا ژه كیتن
4
ـ پیران طلب كرد ، واتش ای پیران                       قاصد آوردن خبر ژَ ایران 
5
ـ او مـــرز و او  بوم، كس نین پیدا                         ایراده  دارون‌، بكینون پیراه 
6
ـ بكـــرون چپــــو تمامی ایــــــران                       بــــستانون قصـــــاص، ژَ نره شیران 7ـ هــــاتا و جــواب ، پیران پرهوش                        عرض كردش ، و حرف بنده بوور گوش
8ـ هــــر گ


7
ـ هــــاتا و جــواب ، پیران پرهوش                        عرض كردش ، و حرف بنده بوور گوش
8
ـ هــــر گاه پادشــــــــا هاتش خیالن                      ای خیال خام، پوچ و  بطالن 
9
ـ خــــبر میاوو، و سیـــــستان زمین                      ولای پیلتن، بور سهمگین 
10
ـ پــــیلتن میـــــو ژَ ایـــــــــرانَ وَه                      بو دنگ دلیران بو شیرانَ وه 
11
ـ  مپــــوشو اسباب ، پری رزم كین                        چنی دلیران قهرمان قین
12
ـ مگر و وَ دســت ، گرز گــــاو سر                       نخاك توران، منمانو  هنر
13
ـ به رخـــش گلگون ، او مبو سوار                       سپای تورانی مكرو  فرار
14
ـ تــــوان و تاقت، جنگـــــمان ژَ نین                      بور سهمگین، پرواش ژَ كین 
15
ـ شاه وات، ای پیران و سكه خیالان                      سپاه، و بانمان مدرو طالان 
16
ـ پیـــــلتن كامن وجـــــودش چیشن                      من ژَ واته تو خاطرم ریشن
17
ـ شرط بویك كاری بكرون پـیشان                        و ایدل بشن، بیر نشو  لیشان 
18
ـ یــــك كاری به سر ایـران باورن                       اسیر  ایرانی ، پی توران باورن
19
ـ چـــپر، راهـــی بو، پری سرحدان                      حاضر بان نی جاه ، شیران و بوران
20
ـ اون سپـــاو سان ، بكیشــمان و پس                      هنی ایرانی، نكیشان نفس
21
ـ چــــپر، راهــی بو، پی قاخان چین                     جم  ببو سپاه، پی ایران زمین
22
ـ ســــپای تورانی ، پــری رزم شور                      گشت مرز ایران ، بكران خاپور
23
ـ رای هـــامون ببو، به سپاو درفش                      نه خسرو مانو، نه طوس زرین كفش
24
ـ پیـــلتن، حلقــــــــه غلامیش نكوش                    هنی رخش پی رزم ؛ نكیشو  خروش
25
ـ اژدها درفــــش، نـــروی سر زمین                    سرنگون كرون ، سپای سهمگین 
26
ـ  او شــــو  نوشانوش، جــام باده بی                    بساط  مجلس ، گشت آماده بی
27
ـ كرسی نشینان، سرمست بین ژَ می                      گوش دا بین ودنگ ، سوز ناله نی
28
ـ صدای خوش خوانان ، بلند بی او شو                   مجلس هراسان، كس نكردش خو
 29
ـ ناله مطربان، و كبر گه‌ی كوس بی                    ناگاه قیرگون، رخسنده روس بی
30
ـ درفـــش سفید، سحـــــر كرد، و پا                     سپای زنگ و زیب، جم كردش سیا
31
ـ ســـــان سیاه قیـــــر،  تمام برقرار                   مقابل نرزم، پری كارزار
32
ـ خیزا  صدای كوس ، دنگ زار و زیل                   قیره‌گون نرزم، خجل منه فیل 
33
ـ ناگاه مـــیسره ، داخـــــل بی وهم                     میمنه پیچ و رد، چوین  ما را رقم 
34
ـ به حـــكم فرمان ، فـرد  فریادرس                     سحر ظاهر بی ، كس  نبی و كس
35
ـ هر چند شای حبش ، پری كارزار                      رو نیا نرزم ،  نه عرصه پیكار 
36
ـ  ســـردار حبش ، شكت ورد نوجا                       غارت  بی حساب ، آورد سحرگاه
37
ـ اول شعله  حَور،  دا ژ سر  كوان                      و اندك  اندك پری بی روان 
38
ـ روی صحرای هامون ، مزین كردش                   ژاله سحرگاه ،  و گل سپردش 
39
ـ گلان پر ژاله ، بلبل شـــــرمی وار                    افتاده  بی هوش، نه‌گوشه كنار
40
ـ نه دیكه حق بین ،  اشیای ور زمین                       قرار گرت  نه تخت ، شاه جهان  بین 
41
ـ عالم برقرار،گــــــشت نه دون دور                    بیدار بین نه خو، سركشان بور
42
ـ شای افراسیاب ، نیشت نه تخت زر                      لشكر و سپاه، تمامی خوش فر 
43
ـ  فرقه می نوشان بیدار بین نكــــار                    نه پای  تخت زر ، گرتشان  قرار
44
ـ  فرمــــان نویسان، شـــــاه كینه جو                    بی چین  و ما چین ، چپر راهی بو
45
ـ پلكو پیله سم ،  طلــــب  كـــردشان                     فرمان پی شاهان ، سرحد  بردشان 
46
ـ كشــــانی یكــــــــسر، سقلابی تمام                    مردان  نبرد، شیران بی آرام 
47
ـ سپــــــای خسروی ، باورین ودست                     نه خسرو مانو،  نه خسرو پرست
48
ـ شاه فـــرما در دم،  منـــــادی كردن                    منـــشی وزیـــران  و پیــش آوردن 
49
ـ لشكر نویسان ، حاضر بیــن ژ لاش                      سر و مال و عمر ، جان كردن فداش

50ـ  تمامی شیران ، یكســـــر نه دیوان                      مقر  فرما بین، و سان سرداراناه پادشــــــــا هاتش خیالن                      ای خیال خام، پوچ و  بطالن 
9ـ خــــبر میاوو، و سیـــــستان زمین                      ولای پیلتن، بور سهمگین 
10ـ پــــیلتن میـــــو ژَ ایـــــــــرانَ وَه                      بو دنگ دلیران بو شیرانَ وه 
11ـ  مپــــوشو اسباب ، پری رزم كین                        چنی دلیران قهرمان قین
12ـ مگر و وَ دســت ، گرز گــــاو سر                       نخاك توران، منمانو  هنر
13ـ به رخـــش گلگون ، او مبو سوار                       سپای تورانی مكرو  فرار
14ـ تــــوان و تاقت، جنگـــــمان ژَ نین                      بور سهمگین، پرواش ژَ كین 
15ـ شاه وات، ای پیران و سكه خیالان                      سپاه، و بانمان مدرو طالان 
16ـ پیـــــلتن كامن وجـــــودش چیشن                      من ژَ واته تو خاطرم ریشن
17ـ شرط بویك كاری بكرون پـیشان                        و ایدل بشن، بیر نشو  لیشان 
18ـ یــــك كاری به سر ایـران باورن                       اسیر  ایرانی ، پی توران باورن
19ـ چـــپر، راهـــی بو، پری سرحدان                      حاضر بان نی جاه ، شیران و بوران
20ـ اون سپـــاو سان ، بكیشــمان و پس                      هنی ایرانی، نكیشان نفس
21ـ چــــپر، راهــی بو، پی قاخان چین                     جم  ببو سپاه، پی ایران زمین
22ـ ســــپای تورانی ، پــری رزم شور                      گشت مرز ایران ، بكران خاپور
23ـ رای هـــامون ببو، به سپاو درفش                      نه خسرو مانو، نه طوس زرین كفش
24ـ پیـــلتن، حلقــــــــه غلامیش نكوش                    هنی رخش پی رزم ؛ نكیشو  خروش
25ـ اژدها درفــــش، نـــروی سر زمین                    سرنگون كرون ، سپای سهمگین 
26ـ  او شــــو  نوشانوش، جــام باده بی                    بساط  مجلس ، گشت آماده بی
27ـ كرسی نشینان، سرمست بین ژَ می                      گوش دا بین ودنگ ، سوز ناله نی
28ـ صدای خوش خوانان ، بلند بی او شو                   مجلس هراسان، كس نكردش خو
 29ـ ناله مطربان، و كبر گه‌ی كوس بی                    ناگاه قیرگون، رخسنده روس بی
30ـ درفـــش سفید، سحـــــر كرد، و پا                     سپای زنگ و زیب، جم كردش سیا
31ـ ســـــان سیاه قیـــــر،  تمام برقرار                   مقابل نرزم، پری كارزار
32ـ خیزا  صدای كوس ، دنگ زار و زیل                   قیره‌گون نرزم، خجل منه فیل 
33ـ ناگاه مـــیسره ، داخـــــل بی وهم                     میمنه پیچ و رد، چوین  ما را رقم 
34ـ به حـــكم فرمان ، فـرد  فریادرس                     سحر ظاهر بی ، كس  نبی و كس
35ـ هر چند شای حبش ، پری كارزار                      رو نیا نرزم ،  نه عرصه پیكار 
36ـ  ســـردار حبش ، شكت ورد نوجا                       غارت  بی حساب ، آورد سحرگاه
37ـ اول شعله  حَور،  دا ژ سر  كوان                      و اندك  اندك پری بی روان 
38ـ روی صحرای هامون ، مزین كردش                   ژاله سحرگاه ،  و گل سپردش 
39ـ گلان پر ژاله ، بلبل شـــــرمی وار                    افتاده  بی هوش، نه‌گوشه كنار
40ـ نه دیكه حق بین ،  اشیای ور زمین                       قرار گرت  نه تخت ، شاه جهان  بین 
41ـ عالم برقرار،گــــــشت نه دون دور                    بیدار بین نه خو، سركشان بور
42ـ شای افراسیاب ، نیشت نه تخت زر                      لشكر و سپاه، تمامی خوش فر 
43ـ  فرقه می نوشان بیدار بین نكــــار                    نه پای  تخت زر ، گرتشان  قرار
44ـ  فرمــــان نویسان، شـــــاه كینه جو                    بی چین  و ما چین ، چپر راهی بو
45ـ پلكو پیله سم ،  طلــــب  كـــردشان                     فرمان پی شاهان ، سرحد  بردشان 
46ـ كشــــانی یكــــــــسر، سقلابی تمام                    مردان  نبرد، شیران بی آرام 
47ـ سپــــــای خسروی ، باورین ودست                     نه خسرو مانو،  نه خسرو پرست
48ـ شاه فـــرما در دم،  منـــــادی كردن                    منـــشی وزیـــران  و پیــش آوردن 
49ـ لشكر نویسان ، حاضر بیــن ژ لاش                      سر و مال و عمر ، جان كردن فداش
50ـ  تمامی شیران ، یكســـــر نه دیوان                      مقر  فرما بین، و سان سردارانمی توانید نظرات خود رااینجا بنویسید*-*-*-*وارد کردن ایمیل الزامی نمیباشد.
sling tv 1398/10/27 03:05
Howdy! I know this is somewhat off-topic however I had to ask.
Does building a well-established website like yours take a
lot of work? I'm completely new to writing a blog however I do write in my journal every day.

I'd like to start a blog so I can easily share my personal experience and feelings online.

Please let me know if you have any kind of suggestions or tips for brand new aspiring bloggers.

Appreciate it!
sling tv 1398/10/17 03:04
If you wish for to get a good deal from this paragraph then you have to
apply these methods to your won blog.
how to get help in windows 10 1398/10/7 07:28
Today, while I was at work, my sister stole
my iPad and tested to see if it can survive a 40
foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now destroyed and she has 83 views.
I know this is entirely off topic but I had to share
it with someone!
tinyurl.com 1398/08/29 17:01
This is a topic that is near to my heart... Cheers! Where are your contact
details though?
tinyurl.com 1398/08/28 18:53
Fabulous, what a web site it is! This weblog
presents useful information to us, keep it up.
plenty of fish dating site 1398/08/19 22:32
I've been exploring for a bit for any high-quality articles or weblog posts on this sort of space .
Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this web site.
Studying this info So i am glad to show that I've a very excellent uncanny feeling I discovered exactly what I needed.
I such a lot unquestionably will make sure to don?t
put out of your mind this site and provides it a glance regularly.
benefits of coconut oil 1398/08/3 18:11
Does your site have a contact page? I'm having problems locating it but, I'd like
to shoot you an e-mail. I've got some ideas for your blog you might be interested in hearing.

Either way, great blog and I look forward to seeing it
develop over time.
minecraft games 1398/06/28 08:30
I am regular reader, how are you everybody? This piece of writing posted at this web page is actually fastidious.
minecraft games 1398/06/14 12:19
I know this web page gives quality based articles or reviews and additional material, is there any other web site which
presents these data in quality?
minecraft games 1398/06/10 14:09
Do you have a spam issue on this website; I also
am a blogger, and I was wondering your situation; we have
developed some nice practices and we are looking to swap methods
with other folks, please shoot me an email if interested.
quest bars cheap 1398/06/2 19:12
I was able to find good info from your content.
common treatment erectile dysfunction 1398/03/26 09:52
best erectile dysfunction medications http://viagralim.us best erectile dysfunction medications !
I am genuinely thankful to the holder of this site who has shared this impressive piece of writing at here.
viagra kaina 1398/03/18 14:11

Great web site. Lots of useful information here. I am sending it to several pals ans also sharing in delicious. And obviously, thanks for your effort!
gamefly free trial 1398/03/10 04:56
Wow, superb weblog format! How long have you ever
been blogging for? you made running a blog glance easy.
The whole look of your site is fantastic, as well as the content material!
g 1398/02/22 14:38
Great web site you have here.. It's hard
to find excellent writing like yours these days. I seriously appreciate
people like you! Take care!!
g 1398/02/22 02:21
whoah this blog is great i like reading your posts.
Stay up the great work! You recognize, a lot of individuals are searching round for this information, you can help them greatly.
gamefly free trial 1398/02/13 07:07
You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something that I think I
would never understand. It seems too complex and very
broad for me. I'm looking forward for your next post, I
will try to get the hang of it!
minecraft 1398/01/20 16:46
Howdy! Someone in my Facebook group shared this website with
us so I came to look it over. I'm definitely enjoying the information. I'm bookmarking and
will be tweeting this to my followers! Fantastic blog and wonderful style and design.
minecraft 1398/01/15 18:44
Nice blog here! Also your web site loads up fast! What host are you
using? Can I get your affiliate link to your host?
I wish my website loaded up as quickly as yours lol
tinyurl.com 1398/01/15 02:59
In fact no matter if someone doesn't know then its up to other people that they will help,
so here it takes place.
minecraft 1397/07/15 05:47
Excellent web site you have got here.. It's hard to find high quality writing like yours
nowadays. I seriously appreciate people like you! Take care!!
Foot Issues 1396/05/9 07:35
Fastidious answer back in return of this difficulty with
genuine arguments and explaining everything concerning that.
juanojard.jimdo.com 1396/05/8 23:34
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as
though you relied on the video to make your point.
You clearly know what youre talking about, why throw away
your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something enlightening to read?
What do you do for Achilles tendonitis? 1396/05/6 10:36
This is my first time visit at here and i am actually pleassant
to read all at one place.
foot pain gabapentin 1396/04/11 08:24
These are actually great ideas in regarding blogging. You
have touched some fastidious points here. Any way keep
up wrinting.
http://michellwoollard.beeplog.com/806985_5102930.htm 1396/02/29 05:40
Hello to every one, the contents existing at this web site are genuinely remarkable for people experience, well, keep up the good work fellows.
manicure 1396/02/14 00:39
Thanks for one's marvelous posting! I seriously enjoyed reading it,
you will be a great author.I will make sure to bookmark your blog and will come back down the road.
I want to encourage continue your great posts, have a nice evening!
manicure 1396/02/11 20:19
Hey I am so excited I found your blog page, I really found you by error,
while I was looking on Google for something else, Anyways I am
here now and would just like to say thank you for a fantastic post and a all
round thrilling blog (I also love the theme/design), I don't have time to read through it all at
the minute but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I
have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the fantastic work.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
 
لطفا در نظرسنجی شرکت کنید.
سوال: پیشرفته ترین شهرستان مننطقه لکستان کدام شهرستان میباشد؟ (فرهنگی،اقتصادی،علمی ،ساختار شهری و... )وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

آمار واطلاعات سایت
محل درج تبلیغات

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

کانون تبادل افکار مردم لک زبان

اخبار و روزنامه های امروز
پر بازدیدترین مطالب سایت

کد پربازدیدترین

نظرسنجی واشتراک گذاری

پشتیبانی

تصویر ثابت

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو