تبلیغات
وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان - ابیات فال چل سورو

اسلایدر

ابیات فال چل سورو
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )

فال چل سورو همانند مور یکی از مختصات لک زبانان ویکی از مشخصه ی سرزمینهای لک نشین است.این فال بیشتر در شبهای زمستان

 زمانی که افراد فامیل دور هم جمع میشوندمورد استفاده قرار میگیرد

 1) اَر دوس هزار بو، هر تو یارِمی / هر تو یارَكِه، نو شكارِمی

2) گِلِه گوشتِ تویشك، وَ گوپِه نونا / ماچِ تویله دِت، سه‌تیر وَ شونا

3) دَمَكَت بار بِن دَم دَمانِت كَم / سورمِه عطاری پِر چمانِت كَم

4) خانِم نِمَرِه. گوشت شكارِم / كو گَردی بِكم اَرا كی بارِم

5) شو مانگی خاصه و شرط خوشت بو / سوزه بالابرز و ترکشت بو

6)ژیر سریت نی بو ژیر پاییت له بو/ ژ مال ژ دنیا هر ژنت خاص بو

7) خدا برسان روزی قلیانم / تماکو فروش بکه مهمانم8) هر مای هر مچی بو تا کلت کم / و باووان مچی دس وه ملت کم

9)بومه کونیلک و سر شانت / تک تک بچکیام و نرمی رانت

10) ار دوس بزانه مه حالم چوینه / نه زلفه میلی نه خال و سینه

11) نزانم دتی یا دسگیرونی / قرپ قرپ کوشه کت مالم رمونی

12) یه شو دیمه خاو،خواوو دروو نیه / دسم وه مل دوسکم بیه

13) و یادته مای کارد بری دسم / دسمال آووردت بستی له دسم

14) دسکم بگر بور و مالکت / بکم و مهمان تنیا خالکت

15) خدا خدام بی ژ مال بوینه در / چارشو عروسی بکیشی و سر

16) ا هوارر هتین رنکت نریاوی صد قسم بری ماچت کریاوی

17) خوشمه چه ته مای در درپاکت چن جوان کشیا ا سر جاکت

18) ری یگه خرماوه باجن و کنجی / اری دوسکه دنان برنجی

19) ری یگه کرماشان تپ توز مه که / دلم تقاضا لا دوسه مه که

20) ری یگه کرماشان بسازن و چو/ ارا یارگم هر بای هر بای بچو

21) ژیر سری مخمل بالش پر و پو/ یه طور بکه جا هردکمان بو

22)جاده خرماوه گشت اسفالته / بوشنه دوسکم سو ملاقاته

23) جاده خرماوه بکنه شیشه/ بوش دوست درم ارا همیشه

24) صوفی صافی بیم چمه زیارت/‌ سوزه هنکچی دل برد میه خارت


نیا کل بیم   کل ولام نویی /ور مخار جام بی چویر مخواردم شو منزلگام بی

مه کراسمه مه سر تا پا لار بو/نه کل بو نه در. نه زمین مال بو

ره گه خرماوه باجن و کنجی/اری دوسکه دنان برنجی

رهگه کرماشان تپ توز مه که/  دلم تقاضا لا دوسه مه که

رهگه کرماشان بسازن  و چو/ارا یارگم هر بای هر بای بچو

ژیر سری مخمل بالش پر و پو  /    یه طور بکه جا هردکمان بو

جاده خرماوه گشت اسفالته/  بوشنه دوسکم سو ملاقاته

جاده خرماوه بکنه شیشه/  بوش دوست درم ارا همیشه (فرهاد چراغی)

صوفی صافی بیم چمه زیارت‌   / سوزه هنکچی دل برد میه خارت

مه بیم و گیونی ژسر ویردم / ‌ دام دوریشیل نذر تو کردم

ارصد دوس بگرم هر تو یارمی‌/   هر تو اوّل تیز نوشکارمی

ار بوینه لق لق بچینه موی لق‌/   شکار وژمی و فرموده حق

ار بوینه ماهی بچینه دریا / مومه قلاوه مکمت پیا

کوور گن گن بای،بوینه هماری‌   /  ولا دوس مچم و سر سواری

خانم و درو کم بنه‌ار کولم/تو و مال خودت،مه و انجولم

چل گو،چل نیم گو،   /  چل کریمخونی‌

«چِل‌ گو، چِل‌ نیم‌ گو، چِل‌ كریم‌خونی(نیم قرانی)/ نُخرَه ریز كِردیه، تا پِشتِ زونی

«اگر بِنیشم دل بی‌قرارَه/ اگر هیز گِرِم، سایَم دِیارَه


«اِ هوارِر هَتین، وِتِم یَه یارَه/ گِلارَم كور بو، یَه خو رِویارَه»

«دایا تو پیرین، گُپِت قُپیایَه/ سَرداری مخمل، وَ تو مِنایَه» 
«شرط بو. اژ داخِت، هَر یَه حالِم بو/ برگِ آزیَتی، سال وَ سالِم بو» 
«خُدا تَ بِین دِه، دُنیاتَ دِل بو/ پرچینِت میخك، هُم رازِت، گُل بو»

«خُدالَم شُوكره، رَسیم وََ مَطلُو/ دِلِم ساكت بی اژ پژاره شُو»

«اِ هُوارِر هَتین، توپ و گُل دمی/ سروَن سنگ‌اَلا، پیاله چَمی
«اِسا پیر بیمه، وَلگِم رِزیایه/ گَل‌گَل نازاران، وَ سام توریایه»

«كَل‌مِ كوشتیه، هشت پا وَ نُه/ گورگ، چوُویر هواردِه كَلِه كَوَر كوه»

«بیه‌سَه كارِت، وَ بِرجا نیشتِن/ وَ تیرِ بِژنگ، رِویاری كُشتِن» 
«تَرسِم، دُما مه، قالِ بر پا بو/ كیاكی بِكن، كی كتخدا بو

«شاوار دو شاوار اِ یَك رِشیایَه/  كِلیل‌دار شاوار، اَركو كوشیایَه»

«هرچه هِنام كِرد، هِنام نَرَسی/ دام اَ نوم سَرِم وَ هَر دو دَسی»

«بیمه‌سَه بویل‌كو سِته وَر مالان/ هر باده مِیو، مُرِم وَ تالان»

«اِ قصرر هَتِم، لیمو بارِمه/ و كَس نِمه‌مه اَرا یارِمه»

«یَه مالِ كیَه بیَه ویروُنه/ قوقو بایَه قوش، لِش كِرده لونَه» 
«خوَشحال و اَرجِن، چوُویر هُومساسِه/تِك‌تِك برفان، راخیز و پاسِه»

«نازار اَر نویاین، بادِم بِردَ بی/ ناكَس زنگانیم، زویخ‌آو، كِردَه بی»

«دوس اول خاص، اِسه مِیل سَردِم/ اِسَه یاخی بی، وَ حرفِ مَردِم»

«دوس دُوروزِن، سَر دُورو لَقِن/ رِنِ حیله‌باز بِن كیسه تَكِن»

«اَر دوس هزار بو، هر تو یارِمی/ هر تو یارَكِه، نو شكارِمی»

«گِلِه گوشتِ تویشك، وَ گوپِه نونا/ ماچِ تویله دِت، سه‌تیر وَ شونا»

«خوَزگال و كوچلَه، تَنَك و تُنِك/ مِدام ها وَ دَس سوزه بو هُنِك

«شولِه مانگ شو، دای اَر دروازهَ/ بِمارِكِت بو ، اِی فِرم تازه»

«ایواره‌كُنِه، گوَرآ بَسونِه/ ار تو دِلِت بو كَسِه چوزونِه»

«لاشَت مَنِیًه وَ روی راخَه وَه/ مِه شوینِت بِكَم وَ كاچاقَه وَه»

«جِفته شمامه نیم‌رَسِم دیَه/ دورون پرچینَه، جا دَسِم نیه» 
«دم در، دِنون در، در اَر بانِ در/ لو وینه مخمل تازه قیچی بِر)
 «دووَشو دیمَه كوگِه مَشاقُون/ تُومرز یه لیله‌مَچو وَ باوُن»

«دَمَكَت بار بِن دَم دَمانِت كَم/ سورمِه عطاری پِر چمانِت كَم»

«چاو سِه، چاو سِه‌یل، دور چَم آویی/ زلف چوی گاوِر كور، لونه‌ی بط آویی»

«خانِم نِمَرِه گوشت شكارِم/ كو گَردی بِكم اَرا كی بارِم»

«خوَزگال وَ كونِك، مِدوم سُواره/ سوُار سُوزه پایونِك دارَه»

«آسارَمِه دی، وِتِم سهیلَ/ تومَرز بالاپوش دامانِ لیلَ»

«ایمشو اِ بَختِم، مُانگ آخِل داسِه/ سُوزَه بالا برز كشیكچی ناسِه
«ریه‌گِی ایلاخ بِتِشِن و چو/ ارا لیلَكَم هَر بای هَر بچو
«دَم قَن دِنون قَن، ژیر چِنَه هم قَن/ نازار قَن فروش، قَنِت مَنه چَن؟» 
«اِ كَمَر كَتِم، وِلا بیمَه وَه/ تیخِ تازَه دَم، طلا دیمَه وَه» 
«شَقِه شاقِ كَل، هوفِه بالِ دال/ اَر سَر دَروَنون، بیمَه كو زِخال»

تو خوت گلی کین گل ارا چه ته/ مردم هم تزار گله که خوته

خدات ا بند د دته ا  ماله/  کلیک چون بلور چاو چو ژیر پیاله

کنیلکه کولت پوس شکاره/ آوکه نومه شفا بیماره

یا خدا برسن سوار   و  دو /  گفت و لفت شیرین بغل خفت شو

خوشمه چه ته مای آگر بردنت/مال مال گردین منی کردنت

اژ ای دم دنیا تا ا دم دنیا/تمام گل خاتون دم ار یک نریا (چکه چکه= قبرستان)

جامیلک زرد آو هوری مانه/زلف هویلکت ژیر سری مانه

وتم هه دوس کلا که لیوت بکه زرد/  هر تو دردمی  مه که درم درد

کاشکا بمردام بکردات شوینم/ بلکم و مردن جمالت بوینم

ا  سیا مالان سول دایه در/    زمین منت بار ه پات بنه سر(سول=زن بلند قد)

وژم یکه کم دردم هزاره/ مردم موشن یه گنه کاره 

خدات و بین د دو گل ژوهار / اول اسب و زین دوم ژن و مال

خدا خدام بی وارون باووارو / سوزه کور و کول آوو ز روبارو

خدا بسینی حقم ز دایه   / خوم رنجم کیشا کی نیشت و سایه

خدا برسان روزی قلیانم  /  تماکو فروش بکه مهمانم

وسا چترکت ساته بکم خاوو /  شا جنم جام بو نویی نوای آوو

تلی ژ زلفت پاونی پامه/  گری نوینمت آخر دنیامه

کراسکت چیته گلی دش وازه    /  بمارکت بو ئی دوس تازه

بری تیله دت دان و نوم شومم    /  مر علی رحم کی و بنه تومم

دمه کت بار بن و نوم دمم     /   بلکم ساکت بو دل پر غمم

ز بلننی کوور وژم کردمه گل /  ارا تو دت گلونی اه مل(ارا دوسکم دوا سبز مل)

هر مای هر مچی بو تا کلت کم      /   و باووان مچی دس وه ملت کم

بومه کونیلک و سر شانت / تک تک بچکیام و نرمی رانت

گنم گرمسیر هر تلی جاییی   /  بوشه دوسکم شو نوسی بایی

سوزه سیلم که لویی بکه زرد   /حکیمم تو بین کی من داشتم درد

سوزه ،سوزم بی، سوزه هزاره/   سوزه یکی بی داته مغاره

سوزه سوزه سوزه گیانمی/آخ دت سوزه شو مهمانمی

نازک موشه باوه شوی مه مه/ دس کت وشلوار بی تلی مه مه

نازک موشه مه برا نیرم/ ار برام داشتو باک اژ شاه نیرم

نازک نازکل بینهسه هزار/نازک سید مهدی نیشتیسه مزار

کور گن بایی بوینه هماری   /   و لا دوس مچم و سر سواری

خوشا و کوری منیشیا ولات    / دسته مه مالیا خالیل پنجه پات

هر صو و سحر بانگ خروسان  / شوره تلمیت بار تازه عروسان

دمه کت قوطی ،آوو حووری مونه   /  دسه کت بالشت زیر سری مونه

دم قن دنو قن ،لوشکر نیم  /  افرین ز دوس صد آفرینم

زیر سریت نی بو زیر پاییت له بو      /  ز مال ز دنیا هر ژنت خاص بو

و در ماله کت ساتی بنیشم / هرکس بپرسی بوشم دوریشم

ایواره گونی گاو و گاوبنونی    /   ار تو دلت بو کسی چه زونی

هر مای هر مچی له براوورم   / آخر دووارون مارینه سرم

صد دوس بگرم هر تو یارمی/هر تو دوسه کی نوو شکارمی

دسمال دسکت بیلا دوتا بو   /  یکیش اوریشم یکی کتان بو

دوس اول خاص اسکه میل سردم    /   ژم دلگیر بوینه و حرف مردم

و کاردم نکوش زخمم دیاره /مردمه مو شن یه گنه کاره

امروز چن روزه دویر ز یارانم/ چوین زمین شور تشنه وارانم

ار دوس بزانه مه حالم چوینه/  نه زلفه میلی نه خال و سینه

نزانم دتی یا دسگیرونی   / قرپ قرپ کوشه کت مالم رمونی

یه چه جنسی بی تو کردت له ور/  هواکت برزه نمیکم و سر

هه داد  هه بیدا کس دیار نیه  /    کس و درد کس خور دار نیه

خوشا و کری گرمسیر جاسی    /  منزل ار منزل دم کل همساسی

یه شو دیمه خواوو ،خواوو دورونیه /   دسم وه مل دوسکم بیه

مرمن چه واتم تو چه شنفتی /   و حرف ناکس تو له من کفتی

یه شو تا و صو شم سوزانم بی / طبل شادیم دا  دوس مهمانم بی

بیلا هر شو .بوله روز بیزارم     /     پژاره و ناله  بیه و کارم

و یادته مای کارد بری دسم/  دسمال آووردت بستی له دسم

دسکم بگر بور و مالکت      / بکم و مهمان تنیا خالکت

اگر میلکت فراموشم بو /   سفیدی کفن بالا پوشم بو

خدا خدام بی ز مال بوینه در    / چارشو عروسی بکیشی و سر

ا بالا برزه ز دویر دیاره      /  یا دار حنا یا میخک باره

میخک بارمه و کس نمیمه / اری یارمه اری یارمه

زلف هویلکت تال تال بکیشم  / بکمه کولا و سای بنیشم

جفته کوش کش کار هرسینه /     دته ار کیشه بی لنج و لاره

اواره کانه دوسم هه ته رم /   لوه خنه کرد سیفه دایه پیم

بالاکت برزه چنه چناره  / ا هفت ایمامه بد ا ریت ناره

سرداری مخمل تو کردته ور / / بالت برز بیه کس نمه کین سر

کنیه که ور مال ریخ دانه دانه  / چاو مس یکه که همسا خمانه

کت وشلوار مشکی یخه سالاری /   و امید خدا تو فرمانداری

 یه گل یه بلبل یه سایه چمن  /  یه منو تونو یه شهر یمن

نه کنم خرم نه گنم سینم  /   هتم تونو بالکت بوینم

ا   تنیا  داره و ه سر ا دیمه   / و امید خدا گل کردیه خیمه

یا اما رضا بارگه و بارگه خاص ./ زیارتی فره مطلو دار بشناس   

بیلا قورکم یه کمه لا بو/دالکه پیرکم ولم دیار بو

من ا قور نمه چم ا قوره تنگه /  چوار دور دیوار سر پوشه سنگه

دوس عزیزم ..................                                                     دیار منو تو که ته قیامت

خوشالمه او سا جمع مان جم بی  / چوخمان چاخ و چایمان دم بی

الان غریب و دلمان گیریاس/   دسمان ودس دوس خاص بریاس

خوش مه چه ته مای /  مال و مال گیردین دوس پیا کردن

اژ  داغ دویریت دلم تنگ بیه/سر بیمارم پر درد بیه دردت وه گیانم  برا نازارم  دلم ارانت فره تنگ بیه

اگر چرخ بکن گوشت و سخانم/شش دانگ ایران بکن وه نامم     های ده خیالم آرام گیانم


 می توانید نظرات خود رااینجا بنویسید*-*-*-*وارد کردن ایمیل الزامی نمیباشد.
brdEvosy 1397/03/5 18:40
free viagra without prescription <a href="https://aluixnetwork.com/#">viagra online canadian pharmacy</a> over the counter viagra [url=https://aluixnetwork.com/#]п»їviagra[/url]
brgwrisy 1397/03/4 15:34
generic viagra overnight <a href="https://susamsokagim.com/#">how to get viagra without a doctor</a> non prescription viagra [url=https://susamsokagim.com/#]buying viagra online without prescription[/url]
brxtyday 1397/03/4 08:48
viagra alternatives <a href="https://movietrailershd.org/#">viagra</a> buying viagra [url=https://movietrailershd.org/#]viagra online[/url]
nubruist 1397/03/4 01:13
cheap viagra <a href="https://bitcapblog.com/#">order viagra</a> generic viagra online [url=https://bitcapblog.com/#]viagra[/url]
bdfglymn 1397/03/2 18:16
newloanrequest fast cash personal loans <a href=https://ttsitworldwide.com/>payday loans uk</a> online loans payday advance,payday advance loans <a href=https://phpbbcommunities.net/>payday loans online same day</a> payday losns, advance loans <a href=https://flashovky.net/>loan</a> check cashing
pamEvosy 1397/03/2 17:41
viagra cost <a href="https://aluixnetwork.com/#">online viagra</a> viagra stories <a href=https://aluixnetwork.com/#>viagra on line</a>
becBrime 1397/03/2 17:16
order viagra <a href="https://holidayrentallorgues.com/#">cheap viagra</a> viagra patent expiration date <a href="https://holidayrentallorgues.com/#">buy viagra online</a>
btvwrisy 1397/03/2 06:36
canada viagra http://loviagraosn.com/ - generic viagra viagra costs,viagra no prescription http://setviagraeja.com/ - generic viagra online does generic viagra work, online pharmacy viagra http://newviagrakfv.com/ - buy generic viagra viagra ingredients
Jnqtyday 1397/03/1 23:48
viagra brand buy <a href="https://movietrailershd.org/#">order viagra</a> buy viagra canada <a href=https://movietrailershd.org/#>cheap viagra</a>
vrcOvali 1397/03/1 08:21
It can cause white clumps or red patches to form, and can be painful. you happen to be searching for a successful remedy, you should <a href="http://cialisserfher.com/#">cheap cialis</a> . There are two main kinds of screening tests: The Pap test The HPV test What is the Pap test?,Our 770 lawyers provide a professional and vibrant work environment for students and administrative staff in our nine offices worldwide. If money is tight, buy your <a href=http://cialisserfher.com/#>online generic cialis</a> is available online at the lowest possible medication price. Illegal drugs such as cocaine and methamphetamine also are associated with increased risk of heatstroke., He denied hallucinations or suicidal or homicidal ideation. http://cialisserfher.com/ Other measures to reduce symptoms include:Avoiding large or heavy mealsNot lying down or bending over right after a mealReducing weight and not smokingIf these measures do not control the symptoms, or you have complications, you may need surgery to repair the hernia.
brdEvert 1397/03/1 03:00
Anxiety results from a certain style of behavior. If you need to economize, order your <a href="http://cialisgretkjss.com/#">buy cialis online</a> Read more about erectile dysfunction here. All they talk about is how disease A have these 4 symptoms.,Examples include the patient's and spouse's birth dates, the name of the patient's high school and college, and the names and ages of children. Big savings are possible when you <a href=http://cialisgretkjss.com/#>buy online cialis</a> . Bacterial infections of the larynx are much rarer and often are associated with difficulty breathing., Although the burden of diabetes is well known, the natural history is well characterized, and there is good evidence for benefit from treating cases diagnosed in the context of usual clinical care, there are no randomized trials demonstrating the benefits of early diagnosis through screening of asymptomatic individuals 10. http://cialisgretkjss.com/ Fibromyalgia is a common condition characterized by long-term, body-wide pain and tender points in joints, muscles, tendons, and other soft tissues.
bsddtyday 1397/02/31 17:59
cialis online <a href=http://hitcialisosn.com/>cialis pills</a> tadalafil citrate,cialis 20 mg <a href=http://hopcialisraj.com/>tadalafil tablets</a> cialis online, what is tadalafil <a href=http://gocialisgjb.com/>cialis canada</a> non prescription cialis
Vrdwrisy 1397/02/31 17:10
Family history: especially parents, siblings and children. Is taking <a href="http://viagranerrds.com/#">viagra</a> without a prescription? Reply Heather says: September 20, 2013 at 8:07 am First of all, as a fellow mother, TMI is impossible with me.,I am looking into cavitations right now, for specific reasons. Does taking http://viagranerrds.com/# - viagra will also be low. Claudia French IMVAIn June 2013 I was very unwell., Tulane University, New Orleans, LA 70118 504-865-5000 website tulane. http://viagranerrds.com/ Which of the following helps protect you from the flu?
cbrEvert 1397/02/30 23:15
How to Prevent Herpes Outbreaks Can You Exercise With Herpes? For great prices, <a href="http://cialisgretkjss.com/#">cialis soft</a> , always review costs prior to a purchase Colds are caused by a virus and can occur year-round.,This tissue is rich in blood vessels and lymphatic channels that are capable of carrying cancer cells beyond the breast. For <a href=http://cialisgretkjss.com/#>cialis online buy</a> when they are buying it online. According to the American Society for Reproductive Medicine, endometriosis can be found in 24 to 50 percent of women who experience infertility., Use of multiple depression scales Finally, for studies that must rely on symptom sum-scores, different depression instruments should be utilized simultaneously, and conclusions should be considered robust only if they generalize across different scales. http://cialisgretkjss.com/ Symptoms of appendicitis health.
bynwrisy 1397/02/30 14:15
Blood cancer patients are at the very heart of our mission. Where can I buy discounted <a href="http://viagranerrds.com/#">low cost viagra</a> and prompt ED now! Exciting freebies awaits you. The anemia was completely reversed and she is now at 44.,In order to get the best experience using our website, please change your browser settings to allow javascript. There is no need to spend a lot of cash when you can http://viagranerrds.com/# - viagra from reputable pharmacies Sarcoma Cancer SymptomsWhat Sarcoma Cancer Survivors said about their Cancer Symptoms., Is This A Common Problem In Dogs? http://viagranerrds.com/ The term "cognitive disorder" is often used to encompass delirium, dementia, and related conditions.
bbxtyday 1397/02/30 12:56
The older adult typically gets cognitive changes. coverage you have now.Lock in the best deal on <a href="http://viagrafolec.com/#">п»їbest price viagra</a> Online pharmaci It is manifest in two forms: "intrinsic" and "extrinsic.,Treatment Surgical removal of the appendix appendectomy is the primary treatment for appendicitis. Online pharmacy serves you at <a href=http://viagrafolec.com/#>viagra generic</a> when you can get it cheap Murray, the simple words Thank You!, Specific Issues What are Anxiety Attacks? http://viagrafolec.com/ Iv been experiencing nausea and now cramping.
vsxDup 1397/02/29 06:07
It's because I looked like a freak because I didn't want to pee with them. Do foreign countries offer <a href="http://cialisdotnet.com/#">cialis online</a> Visit today. Food and Drug Administration FDA has approved three medications for treating alcohol dependence, and others are being tested to determine if they are effective.,Genetics 6 August 2015 Chicago format: Genetic Science Learning Center, "Addiction Treatments Past and Present," Learn. Major pharmacies compete on prices for <a href=http://cialisdotnet.com/#>cialis buy</a> at decreased prices Pribut is a past president of the District of Columbia Podiatric Medical Association, serving in that post for 4 years., During a hemorrhoidectomy, your surgeon removes excessive tissue that causes bleeding. http://cialisdotnet.com/ I was doing fine.
snftyday 1397/02/29 00:24
Posted By Amy Belisle : 10:21 AM ET For many years builders of homes and commercial properties have gotten by with using cheap materials and inadequate installation of materials with impunity. Can I buy <a href="http://viagrafoxcer.com/#">pfizer viagra for sale</a> at superb savings to help minimize symptoms and feel healthier Skin may appear dry, and flaky and hair may turn dry, lifeless, dull and appear like straw.,It is the second most common cancer in women, after skin cancer, and in 2014 more than 232,000 U. you get the best price when you <a href=http://viagrafoxcer.com/#>buy viagra</a> which is available online Combined with unhealthy lifestyle choices, hereditary factors put you at a greater risk of suffering from high blood pressure., CDC works with state and local health departments here in the United States to monitor all people who arrive from an affected country and support any travelers who get sick after arrival, investigate any people exposed, and take necessary public health actions. http://viagrafoxcer.com/ Symptoms of heartworm disease may not be obvious in dogs that have low worm burdens, have been recently infected, or are not very active.
brtlinty 1397/02/28 22:45
same day money loans <a href="https://applycheckloan.com/">loans online</a> consolidating student loans <a href=https://applycheckloan.com/>quick loans</a>
bdctyday 1397/02/28 21:27
The brain is composed of millions of interconnecting nerve cells called neurons. Helpful treatment is available when you buy <a href="http://viagrafolec.com/#">buy generic viagra</a> for life changing facts. He has gone 2 weeks without a single bleed.,Astrocytomas are further classified for presenting signs, symptoms, treatment, and prognosis, based on the location of the tumor. Opt between airmail and courier delivery for <a href=http://viagrafolec.com/#>viagra buy</a> are confirmed quickly. Your drugs are shipped the same day In these situations, no further tests may be needed and treatment with iron tablets may be advised., There is universal agreement that 50 to 75 percent of patients with major depression exhibit hyperactivity of the HPA axis. http://viagrafolec.com/ You can find protein in both vegetable and meat.
bdfwrisy 1397/02/28 18:19
online cash sweepstakes <a href="https://leaderapply.com/">online loans</a> www payday loans https://leaderapply.com/ - quick loans
bdcMoidly 1397/02/28 07:17
what banks offer cash advances for discover cards <a href="https://mobilleaderapply.com/">loans online</a> payday loans in cuba mo <a href=https://mobilleaderapply.com/>payday loans online</a>
muxPreom 1397/02/27 21:33
guaranteed cash loan until payday <a href="https://applygopayday.com/">payday l oans</a> malaysia personal loan <a href=https://applygopayday.com/>online payday loan</a>
vaqFluix 1397/02/27 20:04
viagra from india http://buyvlaqra.com/ buying brand viagra <a href="http://buyvlaqra.com/#">http://buyvlaqra.com/</a>
bspOvali 1397/02/27 15:02
cialis tadalafil http://buycialls.com/ cialis brand <a href="http://buycialls.com/#">http://buycialls.com/</a>
vsxaberb 1397/02/27 08:43
viagra cost canada http://qenericviaqra.com/ generic viagra online <a href="http://qenericviaqra.com/#">http://qenericviaqra.com/</a>
nsselomma 1397/02/27 00:56
generic tadalafil http://qenericcialls.com/ cialis 20mg <a href="http://qenericcialls.com/#">http://qenericcialls.com/</a>
bscDup 1397/02/26 22:42
pharmacie luxembourg cialis http://onlinecialls.com/ cialis eparina <a href="http://onlinecialls.com/#">http://onlinecialls.com/</a>
dbgtyday 1397/02/26 13:46
women viagra http://viaqraonllne.com/ generic viagra from canada <a href="http://viaqraonllne.com/#">http://viaqraonllne.com/</a>
bymFluix 1397/02/26 04:25
viagra without prescription https://movietrailershd.org/ viagra soft tabs <a href="https://movietrailershd.org/#">https://movietrailershd.org/</a>
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
 
لطفا در نظرسنجی شرکت کنید.
سوال: پیشرفته ترین شهرستان مننطقه لکستان کدام شهرستان میباشد؟ (فرهنگی،اقتصادی،علمی ،ساختار شهری و... )وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

آمار واطلاعات سایت
محل درج تبلیغات

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

کانون تبادل افکار مردم لک زبان

اخبار و روزنامه های امروز
پر بازدیدترین مطالب سایت

کد پربازدیدترین

نظرسنجی واشتراک گذاری

پشتیبانی

تصویر ثابت