تبلیغات
وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان - ابیات فال چل سورو

اسلایدر

ابیات فال چل سورو
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )

فال چل سورو همانند مور یکی از مختصات لک زبانان ویکی از مشخصه ی سرزمینهای لک نشین است.این فال بیشتر در شبهای زمستان

 زمانی که افراد فامیل دور هم جمع میشوندمورد استفاده قرار میگیرد

 1) اَر دوس هزار بو، هر تو یارِمی / هر تو یارَكِه، نو شكارِمی

2) گِلِه گوشتِ تویشك، وَ گوپِه نونا / ماچِ تویله دِت، سه‌تیر وَ شونا

3) دَمَكَت بار بِن دَم دَمانِت كَم / سورمِه عطاری پِر چمانِت كَم

4) خانِم نِمَرِه. گوشت شكارِم / كو گَردی بِكم اَرا كی بارِم

5) شو مانگی خاصه و شرط خوشت بو / سوزه بالابرز و ترکشت بو

6)ژیر سریت نی بو ژیر پاییت له بو/ ژ مال ژ دنیا هر ژنت خاص بو

7) خدا برسان روزی قلیانم / تماکو فروش بکه مهمانم8) هر مای هر مچی بو تا کلت کم / و باووان مچی دس وه ملت کم

9)بومه کونیلک و سر شانت / تک تک بچکیام و نرمی رانت

10) ار دوس بزانه مه حالم چوینه / نه زلفه میلی نه خال و سینه

11) نزانم دتی یا دسگیرونی / قرپ قرپ کوشه کت مالم رمونی

12) یه شو دیمه خاو،خواوو دروو نیه / دسم وه مل دوسکم بیه

13) و یادته مای کارد بری دسم / دسمال آووردت بستی له دسم

14) دسکم بگر بور و مالکت / بکم و مهمان تنیا خالکت

15) خدا خدام بی ژ مال بوینه در / چارشو عروسی بکیشی و سر

16) ا هوارر هتین رنکت نریاوی صد قسم بری ماچت کریاوی

17) خوشمه چه ته مای در درپاکت چن جوان کشیا ا سر جاکت

18) ری یگه خرماوه باجن و کنجی / اری دوسکه دنان برنجی

19) ری یگه کرماشان تپ توز مه که / دلم تقاضا لا دوسه مه که

20) ری یگه کرماشان بسازن و چو/ ارا یارگم هر بای هر بای بچو

21) ژیر سری مخمل بالش پر و پو/ یه طور بکه جا هردکمان بو

22)جاده خرماوه گشت اسفالته / بوشنه دوسکم سو ملاقاته

23) جاده خرماوه بکنه شیشه/ بوش دوست درم ارا همیشه

24) صوفی صافی بیم چمه زیارت/‌ سوزه هنکچی دل برد میه خارت


نیا کل بیم   کل ولام نویی /ور مخار جام بی چویر مخواردم شو منزلگام بی

مه کراسمه مه سر تا پا لار بو/نه کل بو نه در. نه زمین مال بو

ره گه خرماوه باجن و کنجی/اری دوسکه دنان برنجی

رهگه کرماشان تپ توز مه که/  دلم تقاضا لا دوسه مه که

رهگه کرماشان بسازن  و چو/ارا یارگم هر بای هر بای بچو

ژیر سری مخمل بالش پر و پو  /    یه طور بکه جا هردکمان بو

جاده خرماوه گشت اسفالته/  بوشنه دوسکم سو ملاقاته

جاده خرماوه بکنه شیشه/  بوش دوست درم ارا همیشه (فرهاد چراغی)

صوفی صافی بیم چمه زیارت‌   / سوزه هنکچی دل برد میه خارت

مه بیم و گیونی ژسر ویردم / ‌ دام دوریشیل نذر تو کردم

ارصد دوس بگرم هر تو یارمی‌/   هر تو اوّل تیز نوشکارمی

ار بوینه لق لق بچینه موی لق‌/   شکار وژمی و فرموده حق

ار بوینه ماهی بچینه دریا / مومه قلاوه مکمت پیا

کوور گن گن بای،بوینه هماری‌   /  ولا دوس مچم و سر سواری

خانم و درو کم بنه‌ار کولم/تو و مال خودت،مه و انجولم

چل گو،چل نیم گو،   /  چل کریمخونی‌

«چِل‌ گو، چِل‌ نیم‌ گو، چِل‌ كریم‌خونی(نیم قرانی)/ نُخرَه ریز كِردیه، تا پِشتِ زونی

«اگر بِنیشم دل بی‌قرارَه/ اگر هیز گِرِم، سایَم دِیارَه


«اِ هوارِر هَتین، وِتِم یَه یارَه/ گِلارَم كور بو، یَه خو رِویارَه»

«دایا تو پیرین، گُپِت قُپیایَه/ سَرداری مخمل، وَ تو مِنایَه» 
«شرط بو. اژ داخِت، هَر یَه حالِم بو/ برگِ آزیَتی، سال وَ سالِم بو» 
«خُدا تَ بِین دِه، دُنیاتَ دِل بو/ پرچینِت میخك، هُم رازِت، گُل بو»

«خُدالَم شُوكره، رَسیم وََ مَطلُو/ دِلِم ساكت بی اژ پژاره شُو»

«اِ هُوارِر هَتین، توپ و گُل دمی/ سروَن سنگ‌اَلا، پیاله چَمی
«اِسا پیر بیمه، وَلگِم رِزیایه/ گَل‌گَل نازاران، وَ سام توریایه»

«كَل‌مِ كوشتیه، هشت پا وَ نُه/ گورگ، چوُویر هواردِه كَلِه كَوَر كوه»

«بیه‌سَه كارِت، وَ بِرجا نیشتِن/ وَ تیرِ بِژنگ، رِویاری كُشتِن» 
«تَرسِم، دُما مه، قالِ بر پا بو/ كیاكی بِكن، كی كتخدا بو

«شاوار دو شاوار اِ یَك رِشیایَه/  كِلیل‌دار شاوار، اَركو كوشیایَه»

«هرچه هِنام كِرد، هِنام نَرَسی/ دام اَ نوم سَرِم وَ هَر دو دَسی»

«بیمه‌سَه بویل‌كو سِته وَر مالان/ هر باده مِیو، مُرِم وَ تالان»

«اِ قصرر هَتِم، لیمو بارِمه/ و كَس نِمه‌مه اَرا یارِمه»

«یَه مالِ كیَه بیَه ویروُنه/ قوقو بایَه قوش، لِش كِرده لونَه» 
«خوَشحال و اَرجِن، چوُویر هُومساسِه/تِك‌تِك برفان، راخیز و پاسِه»

«نازار اَر نویاین، بادِم بِردَ بی/ ناكَس زنگانیم، زویخ‌آو، كِردَه بی»

«دوس اول خاص، اِسه مِیل سَردِم/ اِسَه یاخی بی، وَ حرفِ مَردِم»

«دوس دُوروزِن، سَر دُورو لَقِن/ رِنِ حیله‌باز بِن كیسه تَكِن»

«اَر دوس هزار بو، هر تو یارِمی/ هر تو یارَكِه، نو شكارِمی»

«گِلِه گوشتِ تویشك، وَ گوپِه نونا/ ماچِ تویله دِت، سه‌تیر وَ شونا»

«خوَزگال و كوچلَه، تَنَك و تُنِك/ مِدام ها وَ دَس سوزه بو هُنِك

«شولِه مانگ شو، دای اَر دروازهَ/ بِمارِكِت بو ، اِی فِرم تازه»

«ایواره‌كُنِه، گوَرآ بَسونِه/ ار تو دِلِت بو كَسِه چوزونِه»

«لاشَت مَنِیًه وَ روی راخَه وَه/ مِه شوینِت بِكَم وَ كاچاقَه وَه»

«جِفته شمامه نیم‌رَسِم دیَه/ دورون پرچینَه، جا دَسِم نیه» 
«دم در، دِنون در، در اَر بانِ در/ لو وینه مخمل تازه قیچی بِر)
 «دووَشو دیمَه كوگِه مَشاقُون/ تُومرز یه لیله‌مَچو وَ باوُن»

«دَمَكَت بار بِن دَم دَمانِت كَم/ سورمِه عطاری پِر چمانِت كَم»

«چاو سِه، چاو سِه‌یل، دور چَم آویی/ زلف چوی گاوِر كور، لونه‌ی بط آویی»

«خانِم نِمَرِه گوشت شكارِم/ كو گَردی بِكم اَرا كی بارِم»

«خوَزگال وَ كونِك، مِدوم سُواره/ سوُار سُوزه پایونِك دارَه»

«آسارَمِه دی، وِتِم سهیلَ/ تومَرز بالاپوش دامانِ لیلَ»

«ایمشو اِ بَختِم، مُانگ آخِل داسِه/ سُوزَه بالا برز كشیكچی ناسِه
«ریه‌گِی ایلاخ بِتِشِن و چو/ ارا لیلَكَم هَر بای هَر بچو
«دَم قَن دِنون قَن، ژیر چِنَه هم قَن/ نازار قَن فروش، قَنِت مَنه چَن؟» 
«اِ كَمَر كَتِم، وِلا بیمَه وَه/ تیخِ تازَه دَم، طلا دیمَه وَه» 
«شَقِه شاقِ كَل، هوفِه بالِ دال/ اَر سَر دَروَنون، بیمَه كو زِخال»

تو خوت گلی کین گل ارا چه ته/ مردم هم تزار گله که خوته

خدات ا بند د دته ا  ماله/  کلیک چون بلور چاو چو ژیر پیاله

کنیلکه کولت پوس شکاره/ آوکه نومه شفا بیماره

یا خدا برسن سوار   و  دو /  گفت و لفت شیرین بغل خفت شو

خوشمه چه ته مای آگر بردنت/مال مال گردین منی کردنت

اژ ای دم دنیا تا ا دم دنیا/تمام گل خاتون دم ار یک نریا (چکه چکه= قبرستان)

جامیلک زرد آو هوری مانه/زلف هویلکت ژیر سری مانه

وتم هه دوس کلا که لیوت بکه زرد/  هر تو دردمی  مه که درم درد

کاشکا بمردام بکردات شوینم/ بلکم و مردن جمالت بوینم

ا  سیا مالان سول دایه در/    زمین منت بار ه پات بنه سر(سول=زن بلند قد)

وژم یکه کم دردم هزاره/ مردم موشن یه گنه کاره 

خدات و بین د دو گل ژوهار / اول اسب و زین دوم ژن و مال

خدا خدام بی وارون باووارو / سوزه کور و کول آوو ز روبارو

خدا بسینی حقم ز دایه   / خوم رنجم کیشا کی نیشت و سایه

خدا برسان روزی قلیانم  /  تماکو فروش بکه مهمانم

وسا چترکت ساته بکم خاوو /  شا جنم جام بو نویی نوای آوو

تلی ژ زلفت پاونی پامه/  گری نوینمت آخر دنیامه

کراسکت چیته گلی دش وازه    /  بمارکت بو ئی دوس تازه

بری تیله دت دان و نوم شومم    /  مر علی رحم کی و بنه تومم

دمه کت بار بن و نوم دمم     /   بلکم ساکت بو دل پر غمم

ز بلننی کوور وژم کردمه گل /  ارا تو دت گلونی اه مل(ارا دوسکم دوا سبز مل)

هر مای هر مچی بو تا کلت کم      /   و باووان مچی دس وه ملت کم

بومه کونیلک و سر شانت / تک تک بچکیام و نرمی رانت

گنم گرمسیر هر تلی جاییی   /  بوشه دوسکم شو نوسی بایی

سوزه سیلم که لویی بکه زرد   /حکیمم تو بین کی من داشتم درد

سوزه ،سوزم بی، سوزه هزاره/   سوزه یکی بی داته مغاره

سوزه سوزه سوزه گیانمی/آخ دت سوزه شو مهمانمی

نازک موشه باوه شوی مه مه/ دس کت وشلوار بی تلی مه مه

نازک موشه مه برا نیرم/ ار برام داشتو باک اژ شاه نیرم

نازک نازکل بینهسه هزار/نازک سید مهدی نیشتیسه مزار

کور گن بایی بوینه هماری   /   و لا دوس مچم و سر سواری

خوشا و کوری منیشیا ولات    / دسته مه مالیا خالیل پنجه پات

هر صو و سحر بانگ خروسان  / شوره تلمیت بار تازه عروسان

دمه کت قوطی ،آوو حووری مونه   /  دسه کت بالشت زیر سری مونه

دم قن دنو قن ،لوشکر نیم  /  افرین ز دوس صد آفرینم

زیر سریت نی بو زیر پاییت له بو      /  ز مال ز دنیا هر ژنت خاص بو

و در ماله کت ساتی بنیشم / هرکس بپرسی بوشم دوریشم

ایواره گونی گاو و گاوبنونی    /   ار تو دلت بو کسی چه زونی

هر مای هر مچی له براوورم   / آخر دووارون مارینه سرم

صد دوس بگرم هر تو یارمی/هر تو دوسه کی نوو شکارمی

دسمال دسکت بیلا دوتا بو   /  یکیش اوریشم یکی کتان بو

دوس اول خاص اسکه میل سردم    /   ژم دلگیر بوینه و حرف مردم

و کاردم نکوش زخمم دیاره /مردمه مو شن یه گنه کاره

امروز چن روزه دویر ز یارانم/ چوین زمین شور تشنه وارانم

ار دوس بزانه مه حالم چوینه/  نه زلفه میلی نه خال و سینه

نزانم دتی یا دسگیرونی   / قرپ قرپ کوشه کت مالم رمونی

یه چه جنسی بی تو کردت له ور/  هواکت برزه نمیکم و سر

هه داد  هه بیدا کس دیار نیه  /    کس و درد کس خور دار نیه

خوشا و کری گرمسیر جاسی    /  منزل ار منزل دم کل همساسی

یه شو دیمه خواوو ،خواوو دورونیه /   دسم وه مل دوسکم بیه

مرمن چه واتم تو چه شنفتی /   و حرف ناکس تو له من کفتی

یه شو تا و صو شم سوزانم بی / طبل شادیم دا  دوس مهمانم بی

بیلا هر شو .بوله روز بیزارم     /     پژاره و ناله  بیه و کارم

و یادته مای کارد بری دسم/  دسمال آووردت بستی له دسم

دسکم بگر بور و مالکت      / بکم و مهمان تنیا خالکت

اگر میلکت فراموشم بو /   سفیدی کفن بالا پوشم بو

خدا خدام بی ز مال بوینه در    / چارشو عروسی بکیشی و سر

ا بالا برزه ز دویر دیاره      /  یا دار حنا یا میخک باره

میخک بارمه و کس نمیمه / اری یارمه اری یارمه

زلف هویلکت تال تال بکیشم  / بکمه کولا و سای بنیشم

جفته کوش کش کار هرسینه /     دته ار کیشه بی لنج و لاره

اواره کانه دوسم هه ته رم /   لوه خنه کرد سیفه دایه پیم

بالاکت برزه چنه چناره  / ا هفت ایمامه بد ا ریت ناره

سرداری مخمل تو کردته ور / / بالت برز بیه کس نمه کین سر

کنیه که ور مال ریخ دانه دانه  / چاو مس یکه که همسا خمانه

کت وشلوار مشکی یخه سالاری /   و امید خدا تو فرمانداری

 یه گل یه بلبل یه سایه چمن  /  یه منو تونو یه شهر یمن

نه کنم خرم نه گنم سینم  /   هتم تونو بالکت بوینم

ا   تنیا  داره و ه سر ا دیمه   / و امید خدا گل کردیه خیمه

یا اما رضا بارگه و بارگه خاص ./ زیارتی فره مطلو دار بشناس   

بیلا قورکم یه کمه لا بو/دالکه پیرکم ولم دیار بو

من ا قور نمه چم ا قوره تنگه /  چوار دور دیوار سر پوشه سنگه

دوس عزیزم ..................                                                     دیار منو تو که ته قیامت

خوشالمه او سا جمع مان جم بی  / چوخمان چاخ و چایمان دم بی

الان غریب و دلمان گیریاس/   دسمان ودس دوس خاص بریاس

خوش مه چه ته مای /  مال و مال گیردین دوس پیا کردن

اژ  داغ دویریت دلم تنگ بیه/سر بیمارم پر درد بیه دردت وه گیانم  برا نازارم  دلم ارانت فره تنگ بیه

اگر چرخ بکن گوشت و سخانم/شش دانگ ایران بکن وه نامم     های ده خیالم آرام گیانم


 می توانید نظرات خود رااینجا بنویسید*-*-*-*وارد کردن ایمیل الزامی نمیباشد.
botas futbol sala nike mercurical victory vi ic negras grises 1398/05/19 11:55
<a href="http://www.greatermaconbusinesswomen.com/shoes_fi17/nike-mens-air-max-1-ultra-2.0-essential-black-black-wolf-grey ">nike mens air max 1 ultra 2.0 essential black black wolf grey</a><a href="http://www.greatermaconbusinesswomen.com/shoes_fi18/nike-internationalist-black-zalando ">nike internationalist black zalando</a><a href="http://www.greatermaconbusinesswomen.com/shoes_fi19/rajoitettu-painos-naiset-pink-glaze-pearl-pink-sail-gum-nike-wmns-air-huarache-run-premium ">rajoitettu painos naiset pink glaze pearl pink sail gum nike wmns air huarache run premium</a><a href="http://www.greatermaconbusinesswomen.com/shoes_fi20/the-nike-sb-air-max-janoski-2-releases-in-the-classic-tiffany-colorway ">the nike sb air max janoski 2 releases in the classic tiffany colorway</a>
botas futbol sala nike mercurical victory vi ic negras grises http://www.primitiveaddictions.com/shoes29/botas-futbol-sala-nike-mercurical-victory-vi-ic-negras-grises
nike air max zero essential noir air blanc taille uk 7 us 8 eur 1398/05/19 11:55
<a href="http://www.huntsville-injurylawyer.com/shoes_at37/color-multicolor-color-multicolor-of-the-product-jordan-why-not-zer0.2-future-history ">color multicolor color multicolor of the product jordan why not zer0.2 future history</a><a href="http://www.huntsville-injurylawyer.com/shoes_at38/nike-jordan-nike-jordan-fly-wade-2-fly-wade-2-479-976-001-black ">nike jordan nike jordan fly wade 2 fly wade 2 479 976 001 black</a><a href="http://www.huntsville-injurylawyer.com/shoes_at39/nike-jordan-spizike-315371-406-midnight-navy-metallic-silver-mens-shoes ">nike jordan spizike 315371 406 midnight navy metallic silver mens shoes</a><a href="http://www.huntsville-injurylawyer.com/shoes_at40/the-nike-air-foamposite-pro-fleece-wool-debuts-this-summer-kicksonfire.com ">the nike air foamposite pro fleece wool debuts this summer kicksonfire.com</a>
nike air max zero essential noir air blanc taille uk 7 us 8 eur http://www.tangibletriumph.com/shoes_fr12/nike-air-max-zero-essential-noir-air-blanc-taille-uk-7-us-8-eur
clearance sale nike air cage court mens white venom green lt 1398/05/19 11:55
<a href="http://www.leotardsandleggings.com/shoes_at13/air-jordan-11-white-royal-blue-jordans-jordan-sneakers-on-sale ">air jordan 11 white royal blue jordans jordan sneakers on sale</a><a href="http://www.leotardsandleggings.com/shoes_at14/air-jordan-12-retro-cny-chinese-new-year-white-black ">air jordan 12 retro cny chinese new year white black</a><a href="http://www.leotardsandleggings.com/shoes_at15/nike-mercurial-superfly-v-fg ">nike mercurial superfly v fg</a><a href="http://www.leotardsandleggings.com/shoes_at16/nike-jacquard-air-max-270-flyknit-half-palm-cushion-white-top-deals ">nike jacquard air max 270 flyknit half palm cushion white top deals</a>
clearance sale nike air cage court mens white venom green lt http://www.mrsmoneypound.com/shoes39/clearance-sale-nike-air-cage-court-mens-white-venom-green-lt
cheap nike free run shoes outlet discount nike free shoes nike shox heritage mens training running shoes gray shoe adds for your 1398/05/19 11:55
<a href="http://www.carolinestreetbook.com/shoes24/zapatillas-nike-espa%c3%b1a-air-jordan-13-mujer-negro-s ">zapatillas nike espa帽a air jordan 13 mujer negro s</a><a href="http://www.carolinestreetbook.com/shoes25/nike-air-max-90-black-827372 ">nike air max 90 black 827372</a><a href="http://www.carolinestreetbook.com/shoes26/shop-nike-huarache-collection-kicksusa-nike-free-run-5.0-on-sale-new ">shop nike huarache collection kicksusa nike free run 5.0 on sale new</a><a href="http://www.carolinestreetbook.com/shoes27/aire-barato-jordan-11-para-mujer-de-la-astilla-naranja-negro-nike-zapatillas-futbol-nike-futbol-americano ">aire barato jordan 11 para mujer de la astilla naranja negro nike zapatillas futbol nike futbol americano</a>
cheap nike free run shoes outlet discount nike free shoes nike shox heritage mens training running shoes gray shoe adds for your http://www.jeffyoungnatureguide.com/shoes_fr31/cheap-nike-free-run-shoes-outlet-discount-nike-free-shoes-nike-shox-heritage-mens-training-running-shoes-gray-shoe-adds-for-your
chaussure adidas pas chaussures femme homme cher deep 1398/05/19 11:54
<a href="http://www.deepvibrationtechnique.com/shoes_at09/nike-air-force-1-mid-07-trainers-in ">nike air force 1 mid 07 trainers in</a><a href="http://www.deepvibrationtechnique.com/shoes_at10/verkauf-des-marktes-herren-air-jordan-gelb-schwarz-schuhe-nike-genuine-retro-4-iv-fisch-muster ">verkauf des marktes herren air jordan gelb schwarz schuhe nike genuine retro 4 iv fisch muster</a><a href="http://www.deepvibrationtechnique.com/shoes_at11/frauen-grad-aaa-rot-grau-air-incline-wholesale-nike-air-jordan-11-kinder-wei%c3%9f-schwarz-lila-schuhe ">frauen grad aaa rot grau air incline wholesale nike air jordan 11 kinder wei脽 schwarz lila schuhe</a><a href="http://www.deepvibrationtechnique.com/shoes_at12/dunk-sb-high-sportschuhe-rot-weiss-frauen-nike-gesch%c3%a4ft ">dunk sb high sportschuhe rot weiss frauen nike gesch盲ft</a>
chaussure adidas pas chaussures femme homme cher deep http://www.sunlightangels.com/shoes_fr27/chaussure-adidas-pas-chaussures-femme-homme-cher-deep
nike air vapormax puro flyknit lobo gris platino puro vapormax 849558 004 comodo gran descuento 1398/05/19 11:54
<a href="http://www.exclusivesofabintaro.com/shoes20/nike-air-max-2009-donna-verde-bianco-per-la-cina-scarpe-nike-air-max-97 ">nike air max 2009 donna verde bianco per la cina scarpe nike air max 97</a><a href="http://www.exclusivesofabintaro.com/shoes21/adidas-cortez-tz-nike-jewel-scarpe-bianca-online-nike-rosso ">adidas cortez tz nike jewel scarpe bianca online nike rosso</a><a href="http://www.exclusivesofabintaro.com/shoes22/offerta-scarpe-nike-air-max-90-air-max-270-nike-scarpe-scontate-online-italia ">offerta scarpe nike air max 90 air max 270 nike scarpe scontate online italia</a><a href="http://www.exclusivesofabintaro.com/shoes23/nike-internationalist-light-bone-cool-grey-sail-black-womens-nike-shoes-nike-basketball-shoes-hyperdunk-nike-shoes-for-toddlers-usa-cheap-sale ">nike internationalist light bone cool grey sail black womens nike shoes nike basketball shoes hyperdunk nike shoes for toddlers usa cheap sale</a>
nike air vapormax puro flyknit lobo gris platino puro vapormax 849558 004 comodo gran descuento http://www.attentivesons.com/shoes36/nike-air-vapormax-puro-flyknit-lobo-gris-platino-puro-vapormax-849558-004-comodo-gran-descuento
billiga onlinebutik 2017 sverige nyanl盲nd herr skor nike air max 90 ultra br med l枚parskor svart 1398/05/19 11:54
<a href="http://www.divecardarchive.com/shoes_at29/inexpensive-air-jordan-6-homme-2017nike-air-jordan-6-blanche-et-verte-homme ">inexpensive air jordan 6 homme 2017nike air jordan 6 blanche et verte homme</a><a href="http://www.divecardarchive.com/shoes_at30/nike-kobe-vii-7-7-7-prelude-air-jordan-kd-kyrie-lebron-yeezy-lot ">nike kobe vii 7 7 7 prelude air jordan kd kyrie lebron yeezy lot</a><a href="http://www.divecardarchive.com/shoes_at31/nike-nike-nike-air-max-1-essential-running-shoes-cool-grey-orange-catalina-537383-018 ">nike nike nike air max 1 essential running shoes cool grey orange catalina 537383 018</a><a href="http://www.divecardarchive.com/shoes_at32/wholesale-95-air-max-lime-green-norway-blue-and-lime-green-nike-air-max ">wholesale 95 air max lime green norway blue and lime green nike air max</a>
billiga onlinebutik 2017 sverige nyanl盲nd herr skor nike air max 90 ultra br med l枚parskor svart http://www.foodianesimo.com/shoes14/billiga-onlinebutik-2017-sverige-nyanl%c3%a4nd-herr-skor-nike-air-max-90-ultra-br-med-l%c3%b6parskor-svart
rojo madrid zapatos de futbol adidas x 17.1 fg negro amarillo 1398/05/19 11:54
<a href="http://www.ethnicistanbul.com/shoes_be28/nike-air-max-ivo-gs-running-kids-youth-shoes-white-blue-579998 ">nike air max ivo gs running kids youth shoes white blue 579998</a><a href="http://www.ethnicistanbul.com/shoes_be29/nike-air-max-97-og-sail-sale-uk ">nike air max 97 og sail sale uk</a><a href="http://www.ethnicistanbul.com/shoes_be3/new-style-mens-nike-sb-zoom-all-court-ck-black-white-team-red-canada-site-official ">new style mens nike sb zoom all court ck black white team red canada site official</a><a href="http://www.ethnicistanbul.com/shoes_be30/ii-womens-basketball-shoes-black-white-purple-uk-women-new-release-new-jordan-jumpman-team-2-gs-black-hyper-orange-purple-dusk ">ii womens basketball shoes black white purple uk women new release new jordan jumpman team 2 gs black hyper orange purple dusk</a>
rojo madrid zapatos de futbol adidas x 17.1 fg negro amarillo http://www.nataliaholidays.com/shoes4/rojo-madrid-zapatos-de-futbol-adidas-x-17.1-fg-negro-amarillo
lebron soldier tens toddler size 12. m 1398/05/19 11:54
<a href="http://www.homelandchiangmai.com/shoes_fr39/homme-femme-virgil-abloh-x-air-max-97-off-white-blanche-cone-bleu ">homme femme virgil abloh x air max 97 off white blanche cone bleu</a><a href="http://www.homelandchiangmai.com/shoes_fr4/nike-air-max-90-women-page26-2012-nike-air-max-90-vt-basket-shoes ">nike air max 90 women page26 2012 nike air max 90 vt basket shoes</a><a href="http://www.homelandchiangmai.com/shoes_fr40/nike-shox-nz-id-mercadolibre-venezuela-100%25-garanti-classique-%c3%a0-vendre-la-fourniture-prix-incroyable ">nike shox nz id mercadolibre venezuela 100% garanti classique 脿 vendre la fourniture prix incroyable</a><a href="http://www.homelandchiangmai.com/shoes_fr5/talons-nike-dunk-sb-haut-gris-blanc-nike-air-jordan-femme-pas-cher-en-ligne ">talons nike dunk sb haut gris blanc nike air jordan femme pas cher en ligne</a>
lebron soldier tens toddler size 12. m http://www.themarketingpharm.com/shoes_fi07/lebron-soldier-tens-toddler-size-12.-m
italia nike roshe run world cup germany retro sportswear scarpe training sneaker couples snea 1398/05/19 11:54
<a href="http://www.blenderbrood.com/shoes_be1/originals-adidas-busenitz-vulc-chaussures-noir-913 ">originals adidas busenitz vulc chaussures noir 913</a><a href="http://www.blenderbrood.com/shoes_be10/mens-jordan-durable-jordan-1-flight-4-black-gym-red-white-shoes ">mens jordan durable jordan 1 flight 4 black gym red white shoes</a><a href="http://www.blenderbrood.com/shoes_be11/nike-mens-jordan-flight-lines-t-shirt-ss-crew-neck-black-grey-red-size-l ">nike mens jordan flight lines t shirt ss crew neck black grey red size l</a><a href="http://www.blenderbrood.com/shoes_be12/nike-air-max-mens-running-shoes-red-black-large-discount-houston-innovative-design-houston ">nike air max mens running shoes red black large discount houston innovative design houston</a>
italia nike roshe run world cup germany retro sportswear scarpe training sneaker couples snea http://www.healthiertravels.com/shoes12/italia-nike-roshe-run-world-cup-germany-retro-sportswear-scarpe-training-sneaker-couples-snea
nike sb stefan jdi zapatillas de skateboard ni帽o nike janoski ntkfuq540 nike 1398/05/19 11:49
<a href="http://www.designspik.com/shoes_fr17/air-max-2017-femme-la-redoute.-noir-outlet-pas-cher-basket-air-max-2016-806772-040-noir-nike ">air max 2017 femme la redoute. noir outlet pas cher basket air max 2016 806772 040 noir nike</a><a href="http://www.designspik.com/shoes_fr18/salomon-bbr-womens-reviews-on-viagra-buy ">salomon bbr womens reviews on viagra buy</a><a href="http://www.designspik.com/shoes_fr19/puma-chaussures-de-sport-femme-puma-roma-pebble-3-suisses ">puma chaussures de sport femme puma roma pebble 3 suisses</a><a href="http://www.designspik.com/shoes_fr2/chaussures-nike-air-vapormax-flyknit-hommes-blanc-gris-noir-899473-002 ">chaussures nike air vapormax flyknit hommes blanc gris noir 899473 002</a>
nike sb stefan jdi zapatillas de skateboard ni帽o nike janoski ntkfuq540 nike http://www.tabloidsophia.com/shoes35/nike-sb-stefan-jdi-zapatillas-de-skateboard-ni%c3%b1o-nike-janoski-ntkfuq540-nike
mens joe panik 12 san francisco giants custom jersey 1398/05/16 04:11
<a href="http://www.bareknuckledigital.net/Shoes_17/melo-air-jordan-v ">melo air jordan v</a><a href="http://www.bareknuckledigital.net/Shoes_18/customize-nike-huaraches ">customize nike huaraches</a><a href="http://www.bareknuckledigital.net/Shoes_19/camel-colour-air-max ">camel colour air max</a><a href="http://www.bareknuckledigital.net/Shoes_2/air-jordan-4-retro-3lab4-black-black-infrared-23-for-sale ">air jordan 4 retro 3lab4 black black infrared 23 for sale</a>
mens joe panik 12 san francisco giants custom jersey http://www.lalunaire.net/MNS_37/mens-joe-panik-12-san-francisco-giants-custom-jersey
nike lab classic cortez shark low sp big tooth black white men casual 810135 010 1398/05/16 04:08
<a href="http://www.oficinadasemente.net/NCAAF_34/youth-doug-leighty-65-st-francis-(pa)-red-flash-jersey ">youth doug leighty 65 st francis (pa) red flash jersey</a><a href="http://www.oficinadasemente.net/NCAAF_35/youth-warren-ericson-50-georgia-bulldogs-jersey ">youth warren ericson 50 georgia bulldogs jersey</a><a href="http://www.oficinadasemente.net/NFL_26/mens-tampa-bay-buccaneers-lavonte-david-nfl-pro-line-red-big-tall-team-color-jersey ">mens tampa bay buccaneers lavonte david nfl pro line red big tall team color jersey</a><a href="http://www.oficinadasemente.net/NFL_27/baby-elite-keishawn-bierria-8-denver-broncos-jersey ">baby elite keishawn bierria 8 denver broncos jersey</a>
nike lab classic cortez shark low sp big tooth black white men casual 810135 010 http://www.businesslogodesign.net/Shoes_8/nike-lab-classic-cortez-shark-low-sp-big-tooth-black-white-men-casual-810135-010
limited edition jordans size 5.5 1398/05/16 04:06
<a href="http://www.deviceindia.net/Shoes_20/nike-air-presto-flyknit-cheap ">nike air presto flyknit cheap</a><a href="http://www.deviceindia.net/Shoes_3/adidas-oe-light-crewneck-white-black-blue ">adidas oe light crewneck white black blue</a><a href="http://www.deviceindia.net/Shoes_4/t%c3%aanis-nike-air-max-2015-juvenil ">t锚nis nike air max 2015 juvenil</a><a href="http://www.deviceindia.net/Shoes_5/reebok-cl-leather-utility-navy-green ">reebok cl leather utility navy green</a>
limited edition jordans size 5.5 http://www.freshadvantage.net/Shoes_4/limited-edition-jordans-size-5.5
pof https://natalielise.tumblr.com 1398/05/11 10:24
Generally I do not read post on blogs, however
I would like to say that this write-up very forced me to check out and do it!
Your writing style has been surprised me. Thank
you, very nice post. natalielise plenty of fish
dating site 1398/05/10 00:24
This paragraph is actually a nice one it assists new the web users, who are wishing for blogging.
mkanieljpmbov 1398/05/6 05:11
oypnmqndwszu cialis/canada http://www.m1avio.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4345486 - generic viagra free trials shipped to canada no perscription viagra overnight <a href="https://justpin.date/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss">purchace cialis in canada</a>
ueanielwzgkvw 1398/05/3 23:23
beniuajoqlfl buy viagra generic http://fincasg8.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=354931 - cialis in usa pharmacy viagra and high blood pressure <a href="http://www.autogm.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1563497">cost of cialis in canada</a>
plenty of fish dating site 1398/05/3 18:09
Howdy just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren't loading correctly.
I'm not sure why but I think its a linking issue.

I've tried it in two different browsers and both show the same results.
fcanielkcclbp 1398/05/3 07:17
ndxdkvyqzmys herbal alternative viagra http://talktoislam.com/index.php?qa=user&qa_1=conebook9 - canada cialis.com canadian cialis prices <a href="http://url.ie/14cvt">canadian rx--cialis</a>
natalielise 1398/05/1 04:51
Quality content is the secret to be a focus for the visitors to pay
a visit the site, that's what this web site is providing. plenty of fish
natalielise
uhanielajrmby 1398/04/31 15:49
qaennwzuhnzi viagra overnight http://www.novelanswer.com/index.php?qa=user&qa_1=holebook2 - viagra generic canada best generic cialis <a href="https://plus.google.com/118235539935737171750?rel=author">cialis by mail us pharmacy</a>
nike air max 2014 black photo blue electric green lime sz 10 1398/04/30 05:42
<a href="http://www.sparkslandscapingandlawncare.com/shoes28/adidas-plata-gris-zapatillas-zapatillas-iron-met%c3%a1lico-oscuro-met%c3%a1lico ">adidas plata gris zapatillas zapatillas iron met谩lico oscuro met谩lico</a><a href="http://www.sparkslandscapingandlawncare.com/shoes29/tenis-adidas-superstar-colors-170.000-en-mercado ">tenis adidas superstar colors 170.000 en mercado</a><a href="http://www.sparkslandscapingandlawncare.com/shoes3/adidas-jeremy-scott-1-3-wing-zapatos-plata-39-1-3-scott-2-us ">adidas jeremy scott 1 3 wing zapatos plata 39 1 3 scott 2 us</a><a href="http://www.sparkslandscapingandlawncare.com/shoes30/nike-mercurial-superfly-v-fg-soccer-cleats-total-crimson-volt-black ">nike mercurial superfly v fg soccer cleats total crimson volt black</a>
nike air max 2014 black photo blue electric green lime sz 10 http://www.barbarachevalier.com/shoes_be28/nike-air-max-2014-black-photo-blue-electric-green-lime-sz-10
hombres adidas rebote titan inmenso baratas 5v hombres negro blanco quinta netty 1398/04/30 05:42
<a href="http://www.beardedgoattrailrunning.com/shoes_fi25/reduced-nike-mercurial-vapor-xi-cr7-fg-firm-ground-soccer-cleat-miesten-keng%c3%a4t-nike-jalkapallokeng%c3%a4t-suurempi ">reduced nike mercurial vapor xi cr7 fg firm ground soccer cleat miesten keng盲t nike jalkapallokeng盲t suurempi</a><a href="http://www.beardedgoattrailrunning.com/shoes_fi26/nike-sportswear-suosittu-matalavartiset-tennarit-white-black-max-orange-nike ">nike sportswear suosittu matalavartiset tennarit white black max orange nike</a><a href="http://www.beardedgoattrailrunning.com/shoes_fi27/nike-sb-blazer-low-gt-shoes-cabana-obsidian ">nike sb blazer low gt shoes cabana obsidian</a><a href="http://www.beardedgoattrailrunning.com/shoes_fi28/the-modern-running-silhouette-of-the-design-simple-to-the-nike-tongue-jun-gs-which-was-molded-like-the-running-shoes-of-the-modern-style ">the modern running silhouette of the design simple to the nike tongue jun gs which was molded like the running shoes of the modern style</a>
hombres adidas rebote titan inmenso baratas 5v hombres negro blanco quinta netty http://www.witchile.com/shoes26/hombres-adidas-rebote-titan-inmenso-baratas-5v-hombres-negro-blanco-quinta-netty
nike air max scarpe 1 premium sc rosa particella oro metallico sabbia del 1398/04/30 05:42
<a href="http://www.sparkslandscapingandlawncare.com/shoes1/adidas-originals-x-obyo-jeremy-scott-wings-2.0 ">adidas originals x obyo jeremy scott wings 2.0</a><a href="http://www.sparkslandscapingandlawncare.com/shoes10/nike-air-force-1-de-hombre-alto-lv8-varsity-pack-blanco-de-hombre-de-zapatos-tenis-de-estilo-de-vida ">nike air force 1 de hombre alto lv8 varsity pack blanco de hombre de zapatos tenis de estilo de vida</a><a href="http://www.sparkslandscapingandlawncare.com/shoes11/cheap-woman-adidas-superstar-gold-gray-tapestry ">cheap woman adidas superstar gold gray tapestry</a><a href="http://www.sparkslandscapingandlawncare.com/shoes12/adidas-originals-zx-5000-running-shoes-negro-blanco-vapour-blanco-madrid-alto ">adidas originals zx 5000 running shoes negro blanco vapour blanco madrid alto</a>
nike air max scarpe 1 premium sc rosa particella oro metallico sabbia del http://www.ginasalmon.com/shoes16/nike-air-max-scarpe-1-premium-sc-rosa-particella-oro-metallico-sabbia-del
australia offres sp茅ciales homme nike performance zoom all out chaussures de running neutres bleu 1398/04/30 05:42
<a href="http://www.pervertreport.com/shoes35/nike-herr-total-orange-ghost-gr%c3%b6n-svart-gr%c3%b6n-skor-voltage-zoom-structure-18-officer.-loading-zoom ">nike herr total orange ghost gr枚n svart gr枚n skor voltage zoom structure 18 officer. loading zoom</a><a href="http://www.pervertreport.com/shoes36/germany-nike-air-max-90-essential-skor-herr-f%c3%a4rg-lt-orewood-brn-lt-orewood-brn-f54qw5639 ">germany nike air max 90 essential skor herr f盲rg lt orewood brn lt orewood brn f54qw5639</a><a href="http://www.pervertreport.com/shoes37/var-sommar-fabriken-direkt-2018-wrestling-skor-sverige-adidas-combat-speed-4-herr ">var sommar fabriken direkt 2018 wrestling skor sverige adidas combat speed 4 herr</a><a href="http://www.pervertreport.com/shoes38/adidas-m%c3%a4rke-zeitfrei-slides-k%c3%a4rna-svart-svart-metallic-silver-barn-unisex-utbildning ">adidas m盲rke zeitfrei slides k盲rna svart svart metallic silver barn unisex utbildning</a>
australia offres sp茅ciales homme nike performance zoom all out chaussures de running neutres bleu http://www.winkytink.com/shoes_fr40/australia-offres-sp%c3%a9ciales-homme-nike-performance-zoom-all-out-chaussures-de-running-neutres-bleu
nike air max vapormax tn plus 2019 tn plus hommes baskets air cushion tn femmes blanc noir bleu basket chaussures de course requin chaussures designer luxe 1398/04/30 05:42
<a href="http://www.boulevardsandwellingtons.com/shoes35/prezzi-bassi-2015-nike-free-5.0-scarpe-bambini-ragazzo-ragazza-running-scarpe-sneakers-shop-carbon ">prezzi bassi 2015 nike free 5.0 scarpe bambini ragazzo ragazza running scarpe sneakers shop carbon</a><a href="http://www.boulevardsandwellingtons.com/shoes36/benvenuto-flair-air-max-scarpe-comprare-negozio-per-nike-al ">benvenuto flair air max scarpe comprare negozio per nike al</a><a href="http://www.boulevardsandwellingtons.com/shoes37/kevin-durant-nike-shoes-554988-610-crimson-orange-volt-wolf-grey-in-size-10 ">kevin durant nike shoes 554988 610 crimson orange volt wolf grey in size 10</a><a href="http://www.boulevardsandwellingtons.com/shoes38/nike-zoom-kd-9-white-red-blue-basketball-shoes ">nike zoom kd 9 white red blue basketball shoes</a>
nike air max vapormax tn plus 2019 tn plus hommes baskets air cushion tn femmes blanc noir bleu basket chaussures de course requin chaussures designer luxe http://www.ridingthetsunami.com/shoes_be6/nike-air-max-vapormax-tn-plus-2019-tn-plus-hommes-baskets-air-cushion-tn-femmes-blanc-noir-bleu-basket-chaussures-de-course-requin-chaussures-designer-luxe
iphone app on twitter nike air max 90 qs mars landing coming in preschool and toddler sizes also 1398/04/30 05:42
<a href="http://www.bergerondrugdiscovery.com/shoes_fr28/nike-wmns-air-force-1-07-low-chaussures-nike-sportswear-pour-femme-enfant-blanc ">nike wmns air force 1 07 low chaussures nike sportswear pour femme enfant blanc</a><a href="http://www.bergerondrugdiscovery.com/shoes_fr29/chaussures-homme-en-promo-nike-air-max-plus-tn-bleu-et-verte-homme-acheter ">chaussures homme en promo nike air max plus tn bleu et verte homme acheter</a><a href="http://www.bergerondrugdiscovery.com/shoes_fr3/ii-tpu-running-shoes-white-black.-nike-free-run-3-neon-pink-buy ">ii tpu running shoes white black. nike free run 3 neon pink buy</a><a href="http://www.bergerondrugdiscovery.com/shoes_fr30/authentique-nike-air-max-97-1-sean-wotherspoon-chaussures-pour-homme-femme ">authentique nike air max 97 1 sean wotherspoon chaussures pour homme femme</a>
iphone app on twitter nike air max 90 qs mars landing coming in preschool and toddler sizes also http://www.timelordseries.com/shoes_at21/iphone-app-on-twitter-nike-air-max-90-qs-mars-landing-coming-in-preschool-and-toddler-sizes-also
air jordan 13 retro low hornets white midnight navy turquoise for sale price 73.00 new air jordan shoes 2018 jordan2u.com 1398/04/30 05:42
<a href="http://www.classicglazed.com/shoes20/stefan-janoski-max-sneakers-white-obsidian.-20-nike-sb ">stefan janoski max sneakers white obsidian. 20 nike sb</a><a href="http://www.classicglazed.com/shoes21/vit-converse-sneakers-converse-all-silver-star-svart-barn-skor ">vit converse sneakers converse all silver star svart barn skor</a><a href="http://www.classicglazed.com/shoes22/adidas-ace-16.1-primeknit-fg-herr-39-%e2%85%93-41-%e2%85%93-42-43-%e2%85%93 ">adidas ace 16.1 primeknit fg herr 39 鈪?41 鈪?42 43 鈪?/a><a href="http://www.classicglazed.com/shoes23/in-blocco-nike-air-max-2012-scarpe-donna-loparskor-lila-gul ">in blocco nike air max 2012 scarpe donna loparskor lila gul</a>
air jordan 13 retro low hornets white midnight navy turquoise for sale price 73.00 new air jordan shoes 2018 jordan2u.com http://www.sylviaowensculpture.com/shoes_at22/air-jordan-13-retro-low-hornets-white-midnight-navy-turquoise-for-sale-price-73.00-new-air-jordan-shoes-2018-jordan2u.com
nike air jordan iv 4 retro toro red bravo fire red toro black cement 308497 603 size 12 1398/04/30 05:42
<a href="http://www.fithappywoman.com/shoes24/nike-kobe-a.d.-mens-basketball-shoes-university-red-black-852425-608 ">nike kobe a.d. mens basketball shoes university red black 852425 608</a><a href="http://www.fithappywoman.com/shoes25/scarpe-originali-frau-stringata-francese-nero-uomo-vendita-speciale-online ">scarpe originali frau stringata francese nero uomo vendita speciale online</a><a href="http://www.fithappywoman.com/shoes26/adidas-neo-bambino-26 ">adidas neo bambino 26</a><a href="http://www.fithappywoman.com/shoes27/adesso-vendita-nike-free-5.0-scarpe-da-ginnastica-da-donna ">adesso vendita nike free 5.0 scarpe da ginnastica da donna</a>
nike air jordan iv 4 retro toro red bravo fire red toro black cement 308497 603 size 12 http://www.fulllifemadesimple.com/shoes25/nike-air-jordan-iv-4-retro-toro-red-bravo-fire-red-toro-black-cement-308497-603-size-12
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
 
لطفا در نظرسنجی شرکت کنید.
سوال: پیشرفته ترین شهرستان مننطقه لکستان کدام شهرستان میباشد؟ (فرهنگی،اقتصادی،علمی ،ساختار شهری و... )وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

آمار واطلاعات سایت
محل درج تبلیغات

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

کانون تبادل افکار مردم لک زبان

اخبار و روزنامه های امروز
پر بازدیدترین مطالب سایت

کد پربازدیدترین

نظرسنجی واشتراک گذاری

پشتیبانی

تصویر ثابت