تبلیغات
وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان - تحلیل جامعه شناختی نزاع دسته جمعی

اسلایدر

تحلیل جامعه شناختی نزاع دسته جمعی
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )

روستای حبیب وند مانند بیشتر روستاهای دلفان با یک مشکل تاریخی سالهاست دست وپنجه نرم میکند .نزاع دسته جمعی

 در  این روستا ریشه ای تاریخی دارد به طوری که کل ساختار روستارا دستخوش تغییرات کرده است.

مردم این روستا هرچند از لحاط فرهنگی و قدمت تمدن در سطح بالای قرار دارد اما متاسفانه همچنان با مشکل تعصبات قومی طایفه ای مواجه است این امر مشکلات فراوانی به وجود اورده است از جمله:

۱.قتل افراد

۲.خونریزی های جرحی

۳.مهاجرت های اجباری

۴.تحمیل هزینه های مالی

۵.بر هم زدن کانون خانواده های که با طرفهای درگیر نسبت نسبی یا سببیدارند

۶.و...

روستای حبیب وند گندمبان دارای زمین های کشاورزی بسیار حاصلخیزی می باشد اما از انجای که به صورت قطعه های کوچک پراکنده اند بهروری به صرفه ندارد ریشه این امر را میتوان در اختلافات طایفه ایجستجو کرد.

درگیری های طایفه ای در این روستا باعت مرگ تدریجی بسیاری از خانواده ها ی شده که شاید بدون گناه در اتش تعصبات دیگران سوختند البته این مشکل صرفا به این روستا معطوف نمیشود بلکه در شهرستان دلفان مشکلی همه گیر است.

در ادامه تحلیلی بر علل نزاع دست جمعی این شهرستان توسط اقای علی رضاییان ارایه میگردد.

عنوان مقاله: تحلیل جامعه شناختی نزاع جمعی در  شهرستان دلفان

 

نویسنده: استاد علی رضائیان- استاد جامعه شناسی دانشگاه پیام نور دلفان

 


 


مقدمه و طرح مساله :

نزاع دسته جمعی مساله ای است که در این مقاله بدان پرداخته می شود. مساله ای که در برخی مناطق فرهنگی مشابه 35درصد کل احکام دادگستری را به خود اختصاص داده (کرمی به نقل از ماوی ) و تعداد جرح و قتلها در هر مورد آن از 1تا 50نفر در نوسان بوده است. (استانداری لرستان ،6:1370)

منظور از نزاع جمعی درگیری است که معمولا با انگیزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بطور محدود و گسترده رو به صورت مسلحانه یا غیر مسلحانه بین عده ای از افراد بوقوع می پیوندد وبا خسارات مالی و معنوی همراه می باشد و ممکن است به صورت رسمی یا غیر رسمی بطور نسبی پایان پذیرد ویا با لتبع خسارات وارده خود منشا درگیریهای دیگری گردد و تا مدتها به اشکال مختلف ارائه یابد (استانداری لرستان، 1370: 13)

نزاع بطور اعم وصورت جمعی آن بطور اخص در هر جامعه ای همیشه بعنوان یکی از مسائل اجتماعی مطرح بوده است و در صورتیکه عمومیت پیدا نموده و موجبات جریحه دار شدن افکار عمومی گردد بعنوان یک جرم از لحاظ جامعه شناختی بدان پرداخته می شود. کما اینکه طبق قانون مجازات اسلامی هر گونه درگیری و نزاع جمعی از لحاظ قانونی جرم بوده وطبق  ماده 615 - هرگاه عده ای با یكدیگر منازعه نمایند هریك از شركت كنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محكوم میشوند - 
- در صورتی كه نزاع منتهی به قتل شودبه حبس از یك تاسه سال  
 - در صورتی كه منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تاسه سال  
 - در صورتی كه منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یكسال . 
تبصره 1 - در صورتیكه اقدام شخص ، دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود. تبصره 2 - مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد . (جهانگیر،15:1389)

 در این مقاله مساله نزاع جمعی بعنوان یک FACTاجتماعی مورد کاووش قرار گرفته و به عوامل موثر بر شکل گیری و همچنین دلایل استمرار بخش آن پرداخته می شود. چهارچوب اصلی تئوریک بر اساس تئوری پیر بوردیو در خصوص ساختمان ذهنی  و زمینه می باشد. وضعیتی پارادوکسیکال که طی آن دو عامل مذکور یکدیگر را شکل بخشیده و این حالت تضاد گونه را استمرار می بخشد.


1-میدان یا زمینه                                                   2- منش(ساختمان ذهنی)

             ·  میدان .(Champs)  ”میدان“ درنظریة بوردیو پهنة اجتماعی کمابیش محدودی است که در آن تعداد زیادی از بازیگران یا کنشگران اجتماعی با منش ها یا عادت واره ها (Habitus) هایی تعریف شده و توانایی هایی سرمایه‌ای وارد عمل می شوند و به رقابت، همگرایی یا مبارزه با یکدیگر می پردازند تا بتوانند به حداکثر امتیازات ممکن دست یابند. جامعه در واقع از تعداد بی شماری میدان تشکیل شده است: میدان دانشگاهی، میدان هنری. میدان این یا آن صنعت و تجارت،  میدان رسانه‌ها و ... یکی از پروژه های ناتمام بوردیو در اواخر عمرش آن بود که در کتابی با عنوان خرده کیهان ها (Microcosmes) نظریه میدان را در قالبی تالیفی و با مصادیق روشن تجربی آن در رابطه میان میدان های مختلف ارائه دهد.

             ·عادت واره، منش یا هابیتوس .(Habitus) این واژة قدیمی لاتین که به معنی ”شیوه بودن“ است، ریشه در ارسطو و یونانیان باستان دارد و در دوران جدید نیز به وسیله امیل دورکیم برای اطلاق به رفتارهای متمایز کنندة اجتماعی در جماعت های انسانی کمابیش بسته سنتی یا مدرن به کار گرفته شده است. اما بوردیو از این واژه تعبیر جدیدی ارائه می دهد و آن را مجموعه‌ای از قابلیت‌ها تعریف می کند که فرد در طول حیات خود آنها را درونی کرده و در حقیقت بدل به طبیعتی ثانویه برای خویش می کند، به گونه‌ای که فرد بدون آنکه لزوما آگاه باشد بر اساس آنها عمل می کند. منش ترکیبی پیچیده از ابژکتیویته و سوبژکتیویته اجتماعی برای ساختن شخصیتت افراد نیز هست که هر شخصی را از دیگری متفاوت می کند.


جامعه آماری

جامعه آماری در این پژوهش شهروندان نورآبادی بوده که در زمان اجرای تحقیق مقیم شهرستان دلفان بوده اند.

روش نمونه گیری و حجم نمونه

در نمونه گیری از روش چند مرحله ای استفاده شده و حجم نمونه نیز بر اساس فرمول کوکران انتخاب شده است.حجم نمونه انتخاب شده 380نفربوده است.

روش و ابزار گردآوری اطلاعات

در این تحقیق از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی پژوهش استفاده شده که دارای اعتبار صوری و جهت سنجش میزان روایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شده است.

 تحلیل زمینه

زمینه ای که شهروندان دلفانی در آن قرار گرفته اند شبکه ای از روابط است که میان جایگاهای عینی درون زمینه وجود دارد. زمینه در اینجا عرصه ای تعریف می گردد که در آن واقعیات اجتماعی ساخت می یابند. برای فهم مساله، زمینه را از دو منظر توسعه شهری و مکان یابی جغرافیایی  بررسی می نمائیم.

 توسعه شهری

گذری تاریخی به جامعه دلفان نشان می دهد که در گذشته نه چندان دور ترکیب جمعیتی آن متشکل از قبایلی بوده که برای امرار معاش خویش مجبور به کوچ بوده اند و تاریخ یکجا نشینی در این منطقه به شیوه نوین آن قدمتی کمتر از 70سال دارد.

روند شهر نشینی در نورآباد بسیار قابل تامل است. جدول زیر روند شهر نشینی در نورآباد را نشان می دهد.

1385

1375

1365

1355

1345

1335

42%

39%

29%

11%

4%

-

 

 آمار گزارش شده در جدول فوق روند شتابنده رشد شهرنشینی را نشان می دهد. طی یک دوره سی ساله (75-1345) جمعیت شهر نشینی نورآباد تقریبا 10برابر شده است و البته این امر مسلمی است که اکثر شهرهای استان و خصوصا شهر نورآباد نه ماحصل توسعه صنعتی و نه به خاطر عوامل توریستی، تاریخی و ارتباطی شگل گرفته باشد بلکه بیشتر محل تجمع روستانیانی هستند که به دلایل مختلف  (26%جنگ ودرگیری، 8/33%فقدان امکانات درروستا، 20%پیدانمودن شغل) محل سکونت خوددرروستا راترک نموده وباهمان ذهنیت روستائی درزمینه جدیدی به نام شهراستقراریافته اندکه ازطرفی حداقل آشنائی رابازندگی شهری ووظایف شهروندی رادارند وازطرف دیگرشناخت چندانی ازحقوق حقه خویش ندارند.(رضائیان، 4:1389)

مکان یابی جغرافیایی

نحوه مکان یابی واستقرارمهاجرین قابل تامل است.مهاجرینی که ازروستاها ودهستانهای اطراف به شهرمهاجرت نموده انددرنزدیکترین محل ورودی شهرسکنی گزیده ونوعی تجمع روستائی وقومی راشکل داده اندکه ازکانونهای عمده نزاع جمعی محسوب می گردند.

"در استراتژی های توسعه ناحیه ای بحث روابط شهر و روستا یكی از مباحث مهم بحساب می‌آید كه تا دهه های اخیر كمتر مورد توجه جغرافیدانان بوده است. تحقیق در این زمینه و تبیین این روابط در یك كلیت منسجم گام موثری در جهت توسعه اجتماعی و اقتصادی ملی می‌باشد. مطالعه و بررسی روابط شهر و روستا به منظور درك مسائل شهرگرایی و پیدایش راه حلهای مناسب جهت برقراری یك روند توسعه متعادل شهری و روستایی و متناسب با امكانات مالی موجود ناحیه‌ ای و كشوری ضروری بنظر می‌رسد، چون شهر یك موجودیت جدا افتاده از ناحیه نیست. یكی از مهمترین دلایل به وقوع نپیوستن اهداف اغلب طرح های شهری اجرا شده در دهه های اخیر در ایران، در نظر گرفتن شهر به عنوان یك پدیده مستقل و نادیده گرفتن روابط بین شهر با روستاهای اطراف و تاثیرات این رابطه می‌باشد. در این مطالعه نقش رابط شهر با روستاهای اطراف در شكل گیری، توسعه و هویت یابی شهر نورآباد دلفان مورد بررسی قرارگرفته است. برای رسیدن به این هدف از روش مطالعه دوسویه حوزه نفوذ استفاده شده است. بدین منظور پس از تعیین حوزه نفوذ شهر با استفاده از مدل های سون گدلند، پتانسیل جمعیتی، تحلیل جریان هاو.... برای تعیین نوع و نحوه ارتباطات نمونه گیری های وسیعی در سطح شهرستان بعمل آمده است. پس از تلفیق نتایج این مطالعات با نتایج حاص از تحلیل های آماری (تحولات جمعیتی و اقتصادی شهر و روستاهای اطراف در دهه های گذشته ) نتایج نهایی استخراج شده است. یافته های این تحقیق نشان می‌دهد كه از مجموع 10 دهستان شهرستان دلفان، هشت دهستان ایتیوند شمالی و جنوبی ، خاوه شمالی و جنوبی، میربگ شمالی و جنوبی ، نورآباد و نورعلی در حوزه نفوذ شهر نوراباد قراردارند. دراین محدوده، عامل اصلی شكل گیری سازمان فضایی شرایط طبیعی منطقه بوده و پراكندگی روستاها تابعی از شرایط طبیعی می‌باشد. در مورد تاثیرات روستاهای حوزه نفوذ بر شهر نورآباد، نتایج بدست آمده حاكی از آن است كه از ابتدای شكل گیری شهر نورآباد یك رابطه مثبت بین شدت مهاجرت روستاییان به شهر با رشد جمعیت شهر در دوره های مختلف وجود داشته و این مهاجرت ها تاثیرات مستقیمی نیز در تحولات ساختار سنی و جنسی جمعیت و نقش و كار شهر داشته است. همچنین تمایل روستاییان مهاجر به سكونت در كنار اقوام خود عامل اصلی شكل گیری بافت اغلب محلات در شهر نورآباد می‌باشد".(ملائی،10:1383)

تحلیل منش(ساختمان ذهنی)

منش یاساختمان ذهنی همان ساختارهای اجتماعی تجسم یافته وملکه ذهن شده است که انسانها ازطریق آنها باجهان اجتماعی برخوردمی کنند.(ریتزر، ۱۳۷۳)

برای شناخت عادات ذهنی وچگونگی نگرش ساکنین شهرستان درجداول زیربه تشریح متغیرهائی پرداخته می شودکه زوایای پنهان منش افرادراروشن می نماید.

 

جدول شماره۱

   توزیع فراوانی متغیر دلیل مهاجرت

درصد

فراوانی

دلیل مهاجرت

۲۶/۲

۳۸

جنگ ودرگیری

۳۳/۸

۴۹

فقدان امکانات

۲۰

۲۹

ادامه تحصیل

۲۰

۲۹

یافتن شغل

۱۰۰

۱۴۵

جمع

 

فقدان امکانات درروستاها عامل اول مهاجرت روستائیان ونزاع ودرگیری درروستاعامل دوم مهاجرت می باشد.

جدول شماره۲

    توزیع فراوانی متغیر احساس وابستگی نسبت به قوم وطایفه

درصد

فراوانی

میزان احساس وابستگی

۳۹/۹

۱۴۸

خیلی زیاد

۳۳/۷

۱۲۵

زیاد

۱۲/۹

۴۸

بی تفاوت

۸/۴

۳۱

کم

۸/۳

۱۴

خیلی کم

۱/۳

۵

بی جواب

۱۰۰

۳۷۱

جمع

آمارجدول فوق نشان می دهدکه 6/73درصدپاسخگویان درحدزیادوخیلی زیادی نسبت به طایفه خویش احساس وابستگی می نمایند.

جدول شماره۳

 توزیع فراوانی متغیر احساس مسئولیت نسبت به قوم وطایفه

درصد

فراوانی

میزان احساس مسئولیت

۳۸/۳

۱۴۲

خیلی زیاد

۳۸/۸

۱۴۴

زیاد

۹/۷

۳۶

بی تفاوت

۸/۱

۳۰

کم

۴/۶

۱۷

خیلی کم

۰/۵

۲

بی جواب

۱۰۰

۳۷۱

جمع

 

آمارجدول فوق نشان می دهدکه ۱/۷۷درصدپاسخگویان درحدزیادوخیلی زیادی نسبت به طایفه خویش احساس مسئولیت می نمایند.

 

جدول شماره۴

   توزیع فراوانی متغیر اهمیت خانواده درنزدافراد

درصد

فراوانی

میزان اهمیت

۹۷/۸

۳۵۷

مهم وبسیارمهم

۰/۶

۲

نه چندان مهم

۱/۶

۶

بی اهمیت

۱۰۰

۳۶۵

جمع

 

  جدول شماره۵

توزیع فراوانی متغیر اهمیت طایفه درنزدافراد

درصد

فراوانی

میزان اهمیت

۶۴/۴

۲۳۵

مهم وبسیارمهم

۲۵/۸

۹۴

نه چندان مهم

۹/۸

۲۶

بی اهمیت

۱۰۰

۳۶۵

جمع

 

 جدول شماره۶

 توزیع فراوانی متغیر میزان شرکت درتجمعات قومی

درصد

فراوانی

میزان شرکت

۱۰/۷

۳۹

هفته ای یکبار

۲۹/۳

۱۰۷

ماهیانه

۳۵/۳

۱۲۹

چندباردرسال

۲۴/۴

۸۹

هیچ وقت

۰/۳

۱

بدون جواب

۱۰۰

۳۶۵

جمع

 

جدول شماره۷ 

  توزیع فراوانی متغیر تقدیرگرائی (اعتقادبه قسمت)

درصد

فراوانی

میزان اعتقاد

۸۰

۲۹۷

معتقدوکاملامعتقد

۱۹/۷

۷۳

بی اعتقاد

۰/۳

۱

بی جواب

۱۰۰

۳۷۱

جمع

 ٪۸۰پاسخگویان نسبت به قسمت اعتقاددارند.

خلاصه اینکه بررسی ویژگی های رفتاری ومنش ساکنین نشان میدهدکه آنهادارای خرده فرهنگ دهقانی بوده وچون دردوره کمیابی به سرمی برندمهمترین اولویت های آنهامسائل مادی می باشد.(رضائیان،43:1383)

آماروارقام بدست آمده حکایت ازآن داردکه به لحاظ اهمیت دادن به طایفه وخصوصاخانواده (درسطح گسترده)درجه انسجام اجتماعی دراین جامعه بسیارقوی بوده که علیرغم کارکردمثبت آن همواره یکی ازعوامل تاثیرگذاربروقوع نزاع های دسته جمعی می باشد.تحقیقات پیشین نیزمویداین مهم است که" بین خاص گرائی فرهنگی ووقوع نزاع جمعی درسطح یک درصدخطا رابطه معناداروجوددارد".(استانداری لرستان،100:1371)
می توانید نظرات خود رااینجا بنویسید*-*-*-*وارد کردن ایمیل الزامی نمیباشد.
plenty of fish dating site 1398/05/23 17:59
Hello! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting
a new initiative in a community in the same niche.

Your blog provided us valuable information to work on. You have done a marvellous job!
plenty of fish dating site 1398/05/22 20:26
Hey there! I've been following your blog for a while now and finally
got the courage to go ahead and give you a shout out
from Dallas Texas! Just wanted to tell you
keep up the great work!
how to get help in windows 10 1398/04/30 12:28
Hi there, I found your site by the use of Google even as searching for a similar subject, your site got here
up, it seems to be good. I have bookmarked it in my google bookmarks.


Hi there, just became aware of your weblog thru Google, and located that it is
really informative. I'm gonna be careful for brussels.
I will appreciate in the event you proceed this in future.
Lots of other people will probably be benefited out of your writing.
Cheers!
plenty of fish dating site 1398/04/1 05:21
This is really interesting, You're an excessively professional
blogger. I have joined your feed and look ahead to
looking for extra of your wonderful post. Additionally, I have
shared your site in my social networks
quest bars cheap 1398/03/24 15:12
This article will help the internet visitors for creating new weblog or even a blog
from start to end.
best online pharmacy for generic viagra 1398/03/19 07:53

Since the admin of this web page is working, no question very rapidly it will be famous, due to its feature contents.
viagra warnings and precautions 1398/03/18 14:11

hi!,I love your writing so much! share we communicate extra about your article on AOL? I require a specialist in this area to resolve my problem. Maybe that is you! Taking a look ahead to peer you.
gamefly free trial 1398/03/11 20:39
My spouse and I stumbled over here by a different page and thought I might as well check things out.
I like what I see so i am just following you. Look forward to looking into your web page
for a second time.
gamefly free trial 1398/03/10 20:41
Amazing things here. I'm very satisfied to see your post.
Thank you so much and I'm looking forward to contact you.
Will you kindly drop me a mail?
how to get help in windows 10 1398/03/7 14:18
Hi! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading your posts.

Can you recommend any other blogs/websites/forums that go over the same subjects?
Appreciate it!
minecraft free download pc 1398/02/24 11:12
I've been exploring for a bit for any high quality articles
or blog posts in this sort of space . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this website.
Studying this info So i'm satisfied to express that I have an incredibly just right
uncanny feeling I came upon just what I needed.
I so much for sure will make sure to do not overlook this site and provides it a glance on a relentless basis.
gamefly 1398/02/13 07:18
It's remarkable to pay a visit this web site and reading the views of all friends about this piece of writing,
while I am also keen of getting know-how.
minecraft 1398/02/3 10:59
First of all I want to say fantastic blog! I had a quick question in which I'd like to ask if you don't mind.
I was curious to find out how you center yourself and clear your mind
prior to writing. I have had a difficult time clearing my
thoughts in getting my ideas out. I do take pleasure
in writing but it just seems like the first 10
to 15 minutes are lost simply just trying to figure out
how to begin. Any ideas or hints? Cheers!
Foot Problems 1396/05/16 04:44
I visited multiple sites except the audio quality for audio
songs existing at this site is actually fabulous.
gullibleeyesigh52.jimdo.com 1396/05/8 22:42
Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News.
Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there!
Cheers
How do you get a growth spurt? 1396/05/6 09:34
It is appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy.
I've read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or advice.

Maybe you could write next articles referring to this article.

I desire to read more things about it!
manicure 1396/02/14 01:56
It's actually a nice and useful piece of information. I'm glad that
you just shared this useful information with us.
Please keep us informed like this. Thank you for sharing.
manicure 1396/02/11 19:44
continuously i used to read smaller articles
that as well clear their motive, and that is also happening with
this article which I am reading now.
manicure 1396/01/20 11:48
Thanks for sharing your info. I really appreciate your efforts and I
will be waiting for your further post thank you once
again.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
 
لطفا در نظرسنجی شرکت کنید.
سوال: پیشرفته ترین شهرستان مننطقه لکستان کدام شهرستان میباشد؟ (فرهنگی،اقتصادی،علمی ،ساختار شهری و... )وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

آمار واطلاعات سایت
محل درج تبلیغات

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

کانون تبادل افکار مردم لک زبان

اخبار و روزنامه های امروز
پر بازدیدترین مطالب سایت

کد پربازدیدترین

نظرسنجی واشتراک گذاری

پشتیبانی

تصویر ثابت